ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
14 март 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС на 13 март, 2018 година во просториите на административната зграда на ЗЕЛС ја одржа четвртата седница. На дневен ред беа ставени повеќе прашања што претставуваат предизвици за локалните власти, а беше усвоен и Извештајот за финансиското работење на Заедницата за 2017 година.
13 март 2018
-„Денес потпишавме договор со кој Министерството за транспорт и врски на ЗЕЛС му го предава правото на трајно користење, управување, одржување и понатамошна тековна надградба на информацискиот систем, поставен на интернет страницата www.gradezno-zemjiste.mk. ЗЕЛС ја доби хардверската инфраструктура но, и самиот софтвер преку кој се спроведуваат сите постапки за отуѓување или давање под закуп на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, по пат на јавно надавање и по пат на непосредна спогодба, кои се утврдени во Законот за градежно земјиште “.
12 март 2018
Во просториите на ЗЕЛС на 09 март 2018, година беше организирана средба со градоначалници од руралните општини. Целта на состанокот беше евидентирање од страна на ЗЕЛС на проблемите и предизвиците со кои што се соочуваат руралните општини во земјата, нивно систематизирање и преточување во ставови со кои ЗЕЛС ќе излезе пред Владата на Република Македонија. На присутните градоначалници им беа претставени досегашните достигнувања на ЗЕЛС во процесот на лобирање но и дел од ставовите кои остануваат став и барање на ЗЕЛС а кои директно ги тангираат руралните општини. Така, промените на низа закони во полза на општините и достигнувањата како: распределбата на средствата од експлоатација на минералните суровини, процентот на концесии на земјоделско земјиште, средства од концесии од вода за производство на електрична енергија, зголемување на средства кои општините ги добиваат комуналната такса за улично осветлување, потоа покачувањето на процентот на распределба на ДДВ од 3% на 4,5%, управувањето со градежното земјиште се само дел од достигнувањата на ЗЕЛС од минатиот период.
12 март 2018
Во просториите на административната зграда на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС), на 13 март (вторник), 2018 година, со почеток во 09,00 часот, официјално ќе биде потпишан договор меѓу Министерството за транспорт и врски и ЗЕЛС за пренесување на правото на трајно користење, управување и одржување на информацискиот систем: www.gradezno-zemiste.mk. Договорот ќе го потпишат: министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески и претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, градоначалник на Град Скопје. На овој свечен настан ќе присуствува и Премиерот на Република Македонија, Зоран Заев, кој ќе има свое обраќање. Исто така, ќе присуствуваат и двајцата потпретседатели на ЗЕЛС:Висар Ганиу, градоначалник на Општина Чаир и Митко Јанчев, градоначалник на Општина Кавадарци.
5 март 2018
-„Состојбата со управувањето со цврстиот отпад во целата земја е на многу ниско, сусптандардно ниво, а негативните ефекти кои произлегуваат по животната средина ги чувствуваме сите. Целиот систем има низа сериозни организациски и технички недостатоци што општините во изминатиот период не успеаа да ги надминат. Затоа ни е потребен заеднички координиран настап на локалната и централната власт, за да на среднорочен период, надминеме добар дел од предизвиците. Всушност денес сме повикани да слушнеме еден концепт на решавање на проблемот преку воспоставување на регионален систем за управување со отпадот, каде централната власт предлага времено преземање на обврските на општините во делот на депонирањето на отпадот“. Ова го истакна претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, на дебатата за проектот „Воспоставување на интегрирано регионално управување со отпадот во Република Македонија“ што ја иницираше Министерството за животна средина и просторно планирање ( МЖСПП) со локалните власти, на која присуствуваше и Премиерот на Република Македонија, Зоран Заев.
5 март 2018
Во рамките на проектот “Зајакнување на капацитетите за родово одговорни политики и буџетирање на локално ниво“, ЗЕЛС организираше дводневна работилница за членовите на Работната група за родова еднаквост при ЗЕЛС. На работилницата која се одржа на 01 и 02 март, годинава во хотел „ Манастир“, Берово се работеше на ревидирање на Акцискиот план за родова еднаквост на ЗЕЛС. Беа поставени приоритетни активности и стратешки цели кои треба да бидат постигнати во следниве години, а во насока на унапредување на родовата еднаквост на локално ниво. Од работата во групи произлегоа неколку стратешки насоки кои треба да бидат преточени во активности за да се постигне промоција на родовата перспектива во политиките и буџетите во општините, да се воспостават механизми за координација на национално и локално ниво, зајакнати капацитети на претставниците од општините и зајакнување на улогата на родовата машинерија и институционализација на локално ниво. На работилницата беше разгледана е-платформата за РОБ www.rob.zels.org.mk што ЗЕЛС ја разви во претходната фаза од овој проект и беа дадени насоки за надополнување со нови, корисни содржини за општините при нивната работа. Претставниците од општините кои се членови на оваа РГ си разменија и неколку идеи и пракси од оваа област, а беа дадени и предлози за поддршка на ЗЕЛС при спроведување на овие пракси и политики сметајќи на координативната и советодавна улога на асоцијацијата.
5 март 2018
Од самиот почеток на Новата 2018-та година, активностите на ЗЕЛС зедоа поинтензивен тек. Општините покажаа голем интерес за обуката за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија. Околу двесте претставници од единиците на локалната самоуправа од 10 до 12 јануари, 2018 година, ја проследија обуката во „ЗЕЛС тренинг центарот“. Ова особено радува, бидејќи покажува дека постои заинтересираност за зголемување на бројот на општини што ќе ја преземат надлежноста да управуваат со градежното неизградено земјиште, а еден од условите е општината да обезбеди соодветен број на вработени лица кои имаат овластувања, односно лиценца.
1 март 2018
„Одржлив урбан развој во Југоисточна Европа“ беше темата на дводневниот симпозиум на градоначалници, што се одржа во Виена (Австрија) на 26 и на 27 февруари, 2018 година, во организација на Програмата за урбано партнерство, на Канцеларијата на Светска банка (Австрија) (UPP III), на Федералното министерството за финансии на Австрија и на градот Виена. На овој настан, на кој присуствуваа околу 150 функционери од локално и од централно ниво од земјите од Југоисточна Европа, учество зедоа и градоначалниците на општините: Велес, Гостивар, Желино, Илинден, Кочани, Крива Паланка, Струмица, претставници од општинската администрација, извршната директорка на ЗЕЛС и претставници од граѓански организации од земјава.
20 февруари 2018
Благој Бочварски, градоначалникот на општина Штип е новиот ко-претседавач од македонска страна, на Заедничкиот консултативен комитет помеѓу Република Македонија и Комитетот на регионите на Европската унија (ЗКК). Вака одлучи новиот состав на делегати во ова тело, на состанокот што беше одржан на 16 февруари, 2018 година во просториите на Заедницата. Присутните беа запознаени со организационата структура на ЗКК, со начинот на неговото работење и активностите кои ги презема. Беше посочено дека ЗКК брои вкупно 22 делегати, односно по единаесет делегати од двете страни, при што се избираат и заменици кои учествуваат во работата на телото во услови на отсуство на делегатот. Делегатите и замениците се избираат од редовите на градоначалници и советници. Делегатите и нивните заменици, од нашата земја, беа избрани на третата сеница на Управниот одбор на ЗЕЛС, одржана во месец декември, минатата година
12 февруари 2018
Регионалната мрежа за сертификација на општини и градови со поволно деловно опкружување (БФЦ ЈИЕ), по двегодишно спроведување на процесот на сертификацијата во земјите од Југоисточна Европа, а со цел подобрување и прилагодување на регионалниот и локален економски напредок, ја подготви и издаде третата едиција на Прирачникот за БФЦ ЈИЕ сертификација. Регионалниот технички секретаријат, во соработка со техничките секретаријати од земјите членки на БФЦ ЈИЕ мрежата (Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора), во 2017 година, организираше низа состаноци со партнерите во процесот и со сите релевантни соговорници во регионот: претставници на работни тела на БФЦ ЈИЕ мрежата, сертифицирани и во процес на сертификација општини и градови, стопанственици, проверувачи и стручњаци од областа на локалниот економски развој и стандардизација. Со цел стручната содржина и постоечките критериуми да се унапредат, по опсежни консултации и усогласувања на прибавените информации, сугестии и коментари, во 2017г. е усвоена новата едиција на БФЦ ЈИЕ стандардот – Едиција III.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.