ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
25 ноември 2014
На 21 ноември, 2014 година, во просториите од административната зграда на ЗЕЛС се одржа шестата седница на Управниот одбор на Заедницата. Присутните разгледуваа значајни прашања од спроведувањето на надлежностите на локалните власти, при што усвоија и одредени документи за активностите на ЗЕЛС за следната година. Членовите на Управниот одбор на ЗЕЛС беа едногласни во утврдувањето на датумот за одржување на седница на највисокото тело на ЗЕЛС- Генералното собрание, при што се согласија таа да се реализира на 18 декември, 2014, во Скопје. Градоначалниците беа запознаени и со активностите што ЗЕЛС ги предлага да бидат реализирани во следната година, во согласност со утврдените стратегиски цели: застапување и лобирање; финансиска стабилност и развој на општините; обезбедување и одржување на систем на услуги за ЕЛС; оддржливост и професионалност на извршната канцеларија на ЗЕЛС . Беше посочено дека интензивно се продолжува со една од најзначајните активности на Заедницата, лобирање во име на општините за подобрување на законската регулатива во која се опфатени надлежности на локалната власт, при што беше истакнато дека се предвидува да се изготви стратегија за финансиска стабилност на општините. Дел од активностите на ЗЕЛС се и редовно и навремено информирање на своите членки за сите позначајни прашања кои се однесуваат на активностите на локалните власти и на активностите на Заедницата. Во делот на електронските услуги, што со поддршка од ЗЕЛС, општините им ги даваат на граѓаните, се продолжува со редовното одржување на електронските системи и нивната безбедност, при што се предвидува и обновување на дел од хардверската опрема. ЗЕЛС продолжува и со активностите за зајакнување на капацитетите на општинската администрација за што се изготвува План за обуки за 2015 година. Присутните се запознаа и со проекти кои ЗЕЛС ќе ги реализира, како поддршка за своите членки, а кои опфаќаат различни области: енергетска ефикасност, селектирање на цврст отпад, граѓанско учество, локални лидери, БФЦ сертификација и други.
25 ноември 2014
На 21 ноември, 2014 година, во просториите од административната зграда на ЗЕЛС се одржа четвртата седница на Надзорниот одбор на ЗЕЛС. Присутните разгледаа и усвоија документи за активностите на ЗЕЛС за следната година како што се Акциониот план, Буџетот и Планот за јавни набавки за 2015 година. Сите документи ги пресликуваат активностите кои се утврдени со секојдневните контакти со општините а во согласност со утврдените стратегиски цели на ЗЕЛС. И во наредната година ќе се продолжи со лобирање во име на општините за подобрување на законската регулатива. Новина е да се изготви стратегија за финансиска стабилност на општините. Други активности на ЗЕЛС се: редовно и навремено информирање на своите членки за сите позначајни прашања кои се однесуваат на активностите на локалните власти и на активностите на Заедницата. Во делот на електронските услуги што општините им ги даваат на граѓаните, со поддршка од ЗЕЛС, се продолжува со активности околу редовното одржување електронските системи и нивната безбедност, и се предвидува и обновување на дел од хардверската опрема. ЗЕЛС продолжува и со активностите за зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку спроведување на годишен План за обуки. Планирани за реализација се и поголем број на проекти како: енергетска ефикасност, селектирање на цврст отпад, граѓанско учество, локални лидери, БФЦ сертификација и други проекти.
17 ноември 2014
На 5 ноември, 2014 година, во хотелот “Александар Палас”, Државната комисија за спречување на корупција и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во соработка со Заедницата на единици на локална самоуправа (ЗЕЛС) организираа Национална работилница за интегритет, транспарентност и отчетност на локално ниво. Воведувањето на системи за интегритет на локално ниво ќе им помогне на општините и на локалните институции да преземаат адекватни превентивни мерки во правец на спречување на настанување на коруптивни дејствија во органите на локалното владеење и ќе им овозможи да бидат поподготвени во исполнувањето на високите стандарди на Европската Унија во оваа област.
14 ноември 2014
Во ЗЕЛС тренинг центарот на 04 и 05 ноември, 2014 година, беше одржана обука за користење на информацискиот систем за јавно надавање при располагање (отуѓување и давање под закуп) со движни и недвижни ствари. Софтверската апликација е поставена на интернет адресата www.e-stvari.mk. На обуката беа поканети по двајца претставници од сите општини, кои во согласност со Закон, локалната власт ги назначила за претседател и заменик на претседател на Комисијата за располагање со ствари во сопственост на општината и кои ќе го спроведуваат електронското јавно надавање преку оваа софтверска апликација. Тие имаа можност во компјутерскиот центар на ЗЕЛС, по електронски пат, да спроведат комплетна постапка, со што непосредно се запознаа со користењето на овој нов информациски ситем на ЗЕЛС, наменет за општините.
14 ноември 2014
Во просториите на ЗЕЛС, на 06 ноември, 2014 година, Комисијата за образование и спорт ја одржа конститутивната седница. Оваа е една од 13-те комисии во ЗЕЛС, чии членови се исклучиво од редот на градоначалници. Членови на Комисијата за образование се: Теута Арифи, градоначалник на општина Тетово, Фатмир Дехари, Градоначалник на општина Кичево, Дарко Митевски, градоначалник на општина Македонска Каменица, Сашко Николов, Градоначалник на општина Радовиш, Ѓоко Стрезовски, градоначалник на општина Ресен и Зиадин Села, градоначалник на општина Струга. Беше посочено, доколку има заинтересирани градоначалници, да се зголеми бројот на членовите на комисијата. Присутните членови на Комисијата, на оваа седница дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат општините извршувајќи ја оваа префрлена надлежност на локално ниво. Како најголем проблем беше нагласен недостатокот на средства во блок дотациите. Според Анализата што ја направи ЗЕЛС, во месец јули, 2014 година, долгот на општините, во кој се опфатени само средствата за превоз на учениците и за греење на училиштата, изнесуваше над една милијарда денари. Блок дотациите за образование, за следната -2015 година изнесува 12.823.639.000,00 денари, односно незначително покачена во однос на 2014 со 12.582.639.000,00 денари. Присутните посочија дека постојаното се акомулираат нови долгови во оваа област, а не се исплаќаат ниту старите на кои се таложат и каматите, поради што голем број на училишта се со блокирани сметки и не можат да обезбедат греење и превоз за учениците. Беа конкретно посочени состојбите во општината Струга и во општината Кичево, каде краткотрајно беше бојкотирана настават заради неможноста да се обезбеди греење на училниците.
11 ноември 2014
Светската организација на туризмот, поддржана од Министерството за индустрија, енергија и туризам на Шпанија, го организира третиот глобален самит за градски туризам: “Нови парадигми во развојот на градскиот туризам” во Барселона на 9-10 декември 2014 година. Советот на провинцијата Барселона, Советот на Градот Барселона и Одборот за туризам на Каталонија исто така го организираат овој настан. Третиот самит, во поглед на препораките кои беа изнесени во текот на двата последни настани, уште еднаш се стреми да обезбеди сеопфатно разбирање за најголемите промени во градскиот туризам и истражува како урбаниот раст и политиките на раководење можат целосно да ги земат предвид потребите на развојот на туризмот со интердисциплинарен пристап и практика.
4 ноември 2014
Во месец октомври, ЗЕЛС овозможи да се организира заедничка средба на претставниците на управниот орган на Мрежата на финансиски работници, при ЗЕЛС со претставници од секторот Трезор на Министерството на финансии. Беше побарано да се појасни примената на Упатството за начинот на трезорското работење на општините, при што на средбата беше укажано и на неадекватното финансирањето на одредени надлежности, особено во образованието, што претставува голем предизвик за локалните власти.
3 ноември 2014
Советот на европски општини и региони (ЦЕМР), во 2006 година ја промовира Европската Повелба за еднаквост на жените и мажите во локалниот живот. Таа е наменета за локалните и регионалните власти во Европа, кои се поканети да ја потпишат, со што формално јавно ќе се обврзат на имплементирање на принципот на еднаквост на мажите и жените во рамки на нивната територија и на обврските кои се утврдени во Повелбата : www.charter-equality.eu. Во 2007, оваа Повелба беше усвоена од страна на Управниот Одбор на ЗЕЛС , со препорака до општините за нејзино усвојување. Оваа одлука беше соодветно проследена до сите општини заедно со копија од Повелбата преведена на македонски и албански.
3 ноември 2014
На 12-та по ред Европска недела на региони и градови- „ Отворени денови“, што годинава се одржа од 06 до 09 октомври, во Брисел, учество земаа и претставници од ЗЕЛС. Оваа манифестација ја посети и делегација од градот Скопје. Манифестацијата имаше работен наслов “Заедничко напредување- потребно инвестирање за граѓаните“ и беше свечено отворена од претседателката на Комитетот за регионален развој во Европскиот Парламент, Искра Михаилова и од претседателот на Комитетот на Региони, Мијкл Лебрун. На отворањето, на присутните им се обратија и Ramón Luis Valcárcel Siso, потпретседател на Европскиот Парламент, Johannes Hahn, европски комесар за регионални политики, José Ángel Gurría, генерален секретар на OECD, Catiuscia Marini, претседател на регионот од Умбриа ( Италија) и прв потпретседател на Комитетот на региони, а претседателот на Европската Комисија, Хозе Мануел Баросо испрати видео порака. За време на сесијата присутните дискутираа за новите инструменти за регионален и урбан развој кои се на располагање, од 6-тиот Извештај за кохезија на Европската Комисија, како и за степенот на имплементација на Европските Структурни и Инвестициски фондови.
3 ноември 2014
Претставници од општините, членови на Мрежата за управување со човечки ресурси, при ЗЕЛС , на 22 октомври, 2014 година одржаа состанок во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот. Целта на оваа средба беше да се утврди степенот на подготвеноста на локалните власти за ефикасна примена на Законот за административни службеници, чија примена започнува следната година, во февруари 2015 година, односно една година по неговото стапувањето во сила. Примената на постојните два закони: Закон за државни службеници и Закон за јавни службеници, предизвика одредени предизвици и разноликост во регулирањето на статусот на службениците, поради што беше донесен Законот за административни службеници каде систематски, во еден закон се регулираат прашањата кои се однесуваат на вработените во администрацијата. Целта е да се воспостави целосен и синхронизиран систем на администрација, базиран на знаење, односно воведување на целосно нов, модерен пристап кон управувањето со човечките ресурси со елементи на корпоративно управување, согласно со најдобрите светски практики за управување, базирано на компетенции преку уредување на статусот квалификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерење на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници.

Погледнете во нашата архива на вести
Јавен повик-Такси возачи

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2014

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.