ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
21 август 2014
Од 11-13 септември, 2014 година во Банско, Бугарија ќе се одржи Европскиот Форум на планински заедници, на иницијатива на Асоцијацијата за развој на планински заедници од Република Бугарија. Во истиот период ќе се одржи и Генералното собрание на Европската Асоцијација на изрбани локални претставници од планински региони(АЕМ), која се одржува на две години. На 13 септември, согласно Агендата е предвидено и да се одржи состанок на фондацијата на Мрежата на локални самоуправи од планинските региони (BALMONTE). Се покануваат и претставници од општините од Република Македонија да се пријават за учество на овој форум кој е од значење за Европа и Балканот. Учесниците ќе имаат можност да ги споделат своите најдобри пракси со останатите учесници, да се развијат неформални дискусии како и да бидат презентирани локалните еко производи. Во продолжение ги објавуваме формуларите за регистрација како и останати информации за учество и престој во Банско, како и прелиминарната агенда.
5 август 2014
Генералното собрание на ЗЕЛС, највисокото тело на Заедницата, на 4 јули, 2014 година, ја одржа третата седница на која се дискутираше за резултатите, предизвиците и приоритетите во развојот на општините, што се постигнати минатата година и во првите шест месеци од оваа година. Беше истакнато дека зголемувањето на бројот на електронските услуги што ЗЕЛС им ги обезбедува на општините, особено воспоставувањето и одржувањето на системот за издавањето на градежни дозволи по електронски пат, претставуваше еден од позначајните успеси на ЗЕЛС во овој период. Зајакнувањето на капацитетите на општинската администрација, преку ЗЕЛС тренинг центарот (ЗТЦ), со цел обезбедување на што поквалитетно извршување на доверените надлежности, исто така, беше посочено како многу значајна активност на ЗЕЛС во полза на општините. Присутните дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат локалните власти, при што изнесоа и значајни предлози, а претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, на оваа седница ја потенцираше важноста за извршувањето на обврската од страна на секоја општина, во однос на навременото плаќање на годишната членарина кон ЗЕЛС. Како гости, на седницата беа поканети новоименуваниот министерот за локална самоуправа, Лирим Шабани и амбасадорот на Швајцарија во нашата земја, Н.Е. Стефано Лазарото, кои им се обратија на делегатите.
18 јули 2014
Во просториите на ЗЕЛС, на 15 јули 2014 година се одржа 27 седница на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините. На седницата беа разгледани неколку клучни документи важни за локалните власти како: Разгледување и давање мислење по Предлог - Уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата за 2015 година и разгледување и давање мислење по Предлог - Уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на приходите од ДДВ по општини за 2015 година. И двете уредби беа едногласно усвоени. Околу распределбата на приходите од ДДВ остануваат да важат иситите критериуми како и претходната година и тоа: Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините во Република Македонија, општините во градот Скопје и градот Скопје се распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари, потоа за сите општини во Република Македонија, на општините во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој се распределува за општините во Република Македонија во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и градот Скопје во износ од 12%.
8 јули 2014
-„Уште една седница на највисокото тело на ЗЕЛС, на која сите заедно ќе подискутираме за резултатите, предизвиците, приоритетите во развојот на општините. Сметам дека во континуитет постигнуваме напредок и јас лично сум задоволен, особено кога ќе погледнеме каде бевме пред девет години, кога на „ 1 јули“ во 2005 година започнавме со имплементацијата на процесот на децентрализацијата“ и каде сме сега. Сметам дека во голем процент напредокот е резултат на бројните активности што ги реализираме преку ЗЕЛС, каде сите обединети и единствени работиме на унапредување на овој процес и на квалитетно извршување на доверените надлежности.“
7 јули 2014
Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и претседателот на Инспекцискиот совет, Ванчо Каргов, на трети јули, 2014 година, во просториите на ЗЕЛС, потпишаа Меморандум за взаемна соработка. Меморандумот има за цел унапредување на инспекцискиот надзор и обезбедување на поголема превенција во почитување на законодавството, за да не се нанесува штета на финансиски и економски интереси на општините и на државата. Преку оваа соработка се очекува да се овозможи подигање на нивото на взаемната соработка во обезбедувањето на поголемо почитување на законите од областа на комунални дејности, градежништво, урбанизам, заштита на природната средина, спортот, образованието, туризмот и трговијата.
7 јули 2014
На 04 јули, 2014 година во ЗЕЛС Тренинг Центарот беше организиран еднодневна обука наменета за одговорните лица за управување со човечки ресурси од општините. Присутните членови на мрежата за УЧР при ЗЕЛС, беа запознаени со Стандардите за управување со човечки ресурси кои претставуваат алатка во управувањето со човечките ресурси во организационите единици, за која говореа Бранка М.Коцевска и Владимир Анчев од Министерството за информатичко општество и администрација. Тие ги запознаа присутните на обуката со целта на изработката на овие стандандарди кои се поделени во неколку области и како такви публикувани во второто издание насловено како “Стандарди за управување со човечки ресурси“, издадено од МИОА. “Стандардите за управување со човечки ресурси се потребни за да се унапреди работата на одделенијата за човечки ресурси и да се придонесе кон етаблирање ефективен систем за управување со човечки ресурси“, истакна Владимир. Тој се осврна и на улогата и одговорностите на организационата единица за УЧР, односно за нивните стратешки активности кои придонесуваат во развојот на човечкиот капитал во една организација, а со тоа индиректно влијаат на целокупниот развој и резултатите на таа организација.
4 јули 2014
На 04 јули, 2014 година, Генералното собрание на ЗЕЛС, ќе ја одржи третата седница, во хотелот „Александар палас“, со почеток во 12.00 часот. Пред девет години, во овој период, поточно на „1 јули“, во 2005 година, официјално започна имплементацијата на процесот на децентрализација на власта во Република Македонија. Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски,пред градоначалниците- делегати на Собранието, ќе го презентира извештајот за резултатите од работењето на ЗЕЛС за 2013 година и реализираните активности во првите шест месеци од оваа година. На Генералното собрание ќе биде разгледан и Финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2013 година, по што ќе се отвори дискусија за предизвиците со кои се соочуваат локалните власти. Се очекува на Собранието да бидат изнесени предлози и иницијативи од претставниците од локалните власти, за понатамошните чекори во развојот на општините.
3 јули 2014
Дводневна конференција за “Планирање, организација и имплементација на инвестициски проекти во локалните самоуправи со дополнително финансирање на локалните јавни инвестиции“ ќе се одржи од 22 до 24 септември 2014 година во хотел “Соларис“ Шибеник, Република Хрватска организирана од Центарот за локален економски развој при Универзитетот за економија од Ријека а во рамките на регионалната програма за сертифицирање на општини со поволно деловно опкружување BFC SEE. Првиот дел од конференцијата ќе биде посветен на проекти со кои локалните власти обезбедуваат постигнувања и примена на највисоките меѓународни стандарди во поглед на квалитетот на локалните јавни услуги, како и развојно планирање и комуникација со клучните засегнати страни. Посебно внимание ќе се посвети на привлекување на домашни и странски инвестиции, на концептот на "е-влада" и информациски системи и презентации на интегрирани бази на податоци и системи за планирање на просторот.
2 јули 2014
На почетокот на месец јуни, ЗЕЛС, со поддршка на Министерството за локална самоуправа, го организираше десеттиот состанок на Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и Комитетот на региони на Европската унија ( ЗКК), што се одржа во Скопје. Присутните делегати дискутираа на темите за улогата на локалните власти во активностите за пристапувањето на нашата земја во ЕУ , како и за обезбедување на поголеми можности за директен пристап на македонските општини во европските фондови. На овој состанок беше презентиран и првиот нацрт –извештај на ЗКК, идеја усвоена на претходниот состанок, одржан во Брисел.
30 јуни 2014
Членовите на Мрежата за животна средина на ЗЕЛС, на 27 јуни, 2014г, во ЗЕЛС Тренинг ценатрот – ЗТЦ, учествуваа на обука за Законски измени, надзор, постапување, управна постапка, мониторинг и обврска за мерење на емисии во животната средина. Обуката беше реализирана со цел адекватна примена на веќе инкорпорираните законските измени, како и запознавање на претставниците од локалната власт, со подготовката на измени во делот на инспекцискиот надзор и водењето на управна постапка. Присутните имаа можност да дискутираат со претставниците од Министерството за животна средина и просторно планирање и Државниот инспекторат за животна средина, за постапките што ги спроведува Комисијата за одлучување во управна постапка (прекршочна комисија и комисија за посредување), за законски измени и надзори во единиците на локалната самоуправа во 2014, за измените во Законот за инспекциски надзор, за управната постапка од областа на заштита на животната средина, за акредитирани лаборатории, лиценцираните постапувачи со отпад и други теми. Исто така, беа претставени и двата проекта, финансирани од ИПА фондовите, кои се однесуваат на имплементација на законодавството во животната средина на централно и на локално ниво, со посебен осврт на воздух, води и ИСКЗ режимот.

Погледнете во нашата архива на вести
Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2014

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.