ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
13 декември 2018
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија –ЗЕЛС на 14 декември, 2018 година (петок) со почеток во 10.00 часот во хотелот „Александар палас“ Конгресна сала 4, организира Конференција „Децентрализација: Патот што претстои“, поддржана од Мисијата на ОБСЕ во нашата земја. Станува збор за средба меѓу претставниците на локалната и централната власт. Градоначалниците како и претставниците на Комитетот на советите при ЗЕЛС ќе дискутираат со повеќе министри од Владата на Република Македонија, предводени од Премиерот на Република Македонија, Зоран Заев.
11 декември 2018
Измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и донесувањето на Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки-корисници основани од единиците на локалната самоуправа, за финансирање на доспеани, а неплатени обврски, предизвикаа одредени реакции кај локалните власти. За овие законски решенија дискутираше Управниот одбор на ЗЕЛС, на седмата седница што се одржа на 15 ноември, 2018 година. Неколку дена подоцна, овие два закона беа дел од разговорите и со премиерот на Република Македонија, Зоран Заев и министерот за финансии, Драган Тевдовски. На средбата, градоначалниците изразија незадоволство што во текот на подготовката и донесувањето на законите, ЗЕЛС воопшто не беше консултиран. Затоа забелешките беа изнесени на оваа средба. Првенствено беше поздравен потегот на Владата за обезбедувањето на неповратната финансиска поддршка од 50 милиони евра за покривање на дел од долговите на општините и на корисниците основани од нив, но притоа беше посочено дека со утврдената распределба се онеправдани граѓаните на општините кои во континуитет одвојувале од сопствените средства и го враќале наследениот долг. Претходното решение кое го предлагаше Владата за обезбедување на поволен кредит, со ниски каматни стапки и отплата на подолг временски период за општините ќе обезбедеше поголема правичност за сите локални власти. Во однос на измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, беше посочено дека се обезбедува драстично ограничување на општинскиот буџет и на креирањето на политики на развој и дека може да се предизвика евентуална финансиска нестабилност на општината. Предизвиците на локалните власти за негово спроведување се големи и неизвесни.
6 декември 2018
“Туризмот и потенцијалите на општините” беше темата на обуката што ЗЕЛС ја организираше за претставниците од областа на локален економски развој (ЛЕР) од локалната власт. Обуката беше реализирана на 04 декември, 2018 година во ЗЕЛС тренинг центарот, во согласност со Планот за обуки на ЗЕЛС, документ кој се изготвува врз основа на изразените потреби на административните службеници од општините. Заменик извршната директорка на ЗЕЛС, Ардита Дема Мехмети, на почетокот на своето излагање упати апел до присутните, сериозно да обрнат внимание на барањето што наскоро ЗЕЛС ќе го достави до сите општини, а во кој општинската администрација треба да ги наведе обуките кои смета дека ќе и помогнат во извршувањето на своите обврски. ЗЕЛС потоа ќе утврди План за обуки за 2019 година во кој ќе се утврдуваат обуките за 2019 година што Заедницата ќе ги реализира за потребите на општинската администрација од сите области кои се во надлежност на локалната власт. За реализирањето на оваа обука ЗЕЛС обезбеди адекватни претставници од Министерството за економија, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, универзитетски професор од областа на маркетинг и туризам и претставници од донаторски организации и од невладиниот сектор.
6 декември 2018
Во просториите на ЗЕЛС, на 04 декември, 2018 година беше одржано советување за претставниците од секторите и одделенијата за финансирање и буџет од општините. Преполната сала во ЗЕЛС, во двата утврдени термина, покажа на огромната заинтересираност на локалните власти за поводот поради кој ЗЕЛС го организираше ова советување. Станува збор за прилагодувањата што општините треба да ги направат при изработката на предлог буџетите на општините, односно нивно усогласување со измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и донесувањето на Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки-корисници, основани од единиците на локалната самоуправа, за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
6 декември 2018
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за работните односи (бр. 167/15 … 120/18), Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС објавува:
29 ноември 2018
ЗЕЛС организираше заедничка средба на претседателите на комисиите за еднакви можности при општините, на координаторите на овие комисии и нивните заменици, а беше поканет и претставник од Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика (МТСП). Средбата се одржа во ЗЕЛС тренинг центарот, на 28 ноември, 2018 година. Присутните дискутираа за активности кои произлегуваат од Оперативниот план на ЗЕЛС за родова еднаквост за 2018, но говореа и за имплементацијата на обврските од Истанбулската конвенција за 2019, препорачани и за општините од страна на Владата на Република Македонија. Претставничката од МТСП изнесе повеќе практични насоки за поефикасно планирање на програмите за родова еднаквост во општините и одговараше на прашања од присутните за предизвиците со кои тие се соочуваат при имплементацијата на Законот за еднакви можности. По опсежна дискусија и изнесувањето на низа предизвици со кои се соочуваат локалните власти за реализација на активности од областа на родовата еднаквост беа донесени повеќе заеднички заклучоци:
20 ноември 2018
Претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, потпретседателот Висар Ганиу, градоначалниците: Аце Коцевски, Благој Бочварски, Саша Богдановиќ и Стефан Богоев , како и извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ, на 19 ноември, 2018 година имаа средба со Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев и Министерот за финансии, Драган Тевдовски. Средбата беше одржана на барање на Управниот одбор на ЗЕЛС, кога на седмата седница што се одржа на 15 ноември, 2018 година беше донесен заклучок да се формира работна група која ќе ги изнесе предизвиците со кои се соочуваат локалните власти при имплементирањето на измените на Законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и на Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локална самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.
20 ноември 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС, на 15 ноември, 2018 година, во просториите на Заедницата, ја одржа седмата седница. Беа разгледани значајни прашања од актуелните состојби со кои се соочуваат локалните, а се говореше и за одредени активности на ЗЕЛС.
15 ноември 2018
На 15 ноември, 2018 година, со почеток во 12.00 часот, во просториите на ЗЕЛС, ќе се одржи седмата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС. На седницата ќе бидат разгледани повеќе актуелни прашања доставени од страна на општините, одредени иницијативи за законски измени, како и прашања поврзани со работењето на Заедницата. Ќе биде разгледана иницијативата за донесување нов Закон за јавните патишта, изготвен од Мрежата на сообраќајни инспектори и инспектори за патен сообраќај при ЗЕЛС; иницијативата за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти поднесена од општина Велес; како и иницијативата од Општина Кочани за измена на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на РМ и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп, како и за засновање на право на стварна службеност. Членовите на Управниот одбор ќе дискутираат и за состојбите во областа на пожарникарството и за состојбата со долговите во јавните претпријатија, основани од општините заедно со предлогот мерки за нивна санација. Ќе се разгледа Одлуката за формирање на Комисии во ЗЕЛС, со предлог за нивни членови, а ќе биде утврден и датумот за одржување на третата седница на највисокиот орган на Заедницата, Генералното собрание на ЗЕЛС.
12 ноември 2018
Околу четириесетмина овластени градежни инспектори од општините дојдоа на работилницата што ја организираше ЗЕЛС, на 9 ноември, 2018 година. Присутните имаа можност да дискутираат со претставници од Државниот градежен инспекторат, при Министерството за транспорт и врски, за актуелните теми со кои се соочуваат при спроведувањето на постапките при инспекциски надзор. Исто така, тие имаа можност да искажат и забелешки и предлози за новиот Закон за градење, што е во фаза на подготвување.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Одржлива Урбана Мобилност - Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.