ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
11 февруари 2016
На 9 февруари 2016 година во просториите на ЗЕЛС, се одржа состанок на работната група за утврдување на предлог за ревалоризација на вредноста на основата за утврдување на данокот на имот. На состанокот присуствуваа членовите од општините Куманово, Тетово, Боговиње, Прилеп и Градот Скопје, како и претставниците на Министерство за финансии, Управа за приходи, Министерство за економија и Агенцијата за катастар на недвижности. Согласно забелешките од минатиот состанок, на почетокот на средбата се констатира дека е предадена базата на податоци за општина Центар како административна целина, заради спроведување на активностите за проверка со Град Скопје. Исто така се констатира дека од базата на податоци е изземен недвижниот имот, кој согласно Законот за даноците на имот не подлежи на оданочување, а со цел да се овозможи побрза проверка и добиените споредбени показатели да бидат пореални.
5 февруари 2016
ОГЛАС за пријавување на општините за спроведување на БУЏЕТСКИ ФОРУМ во текот на 2016 година Програмата „Форуми во заедницата“ претставува платформа за развој која има за цел: (1) граѓаните да го подобрат сопствениот живот преку свое учество и со сопствени идеи и 2) локaлните власти да развиjат транспарентно и отчетно владеење. Програмата има за цел да го поддржи граѓанското учество и развојот на заедниците на локално ниво преку организирање на форумски сесии. Преку буџетски форуми општината заедно со граѓаните ќе го креира општинскиот буџет за 2017 година. Право на учество имаат сите општини во Република Македонија кои претходно учествувале во Програмата „Форуми во заедницата“ со спроведување на кој било вид на форум/и (проектен, тематски, меѓуопштински или буџетски) и кои го имаат воведено форумот во Статутот на општината.
18 јануари 2016
Во тесна соработка со Европската младинска фондација и Младинскиот оддел при Советот на Европа, Конгресот на локални и регионални власти при Советот на Европа ги поканува младите да земат активно учество на 30-та и 31-та седница на Конгресот.
12 јануари 2016
Шведскиот меѓународен центар за локална демократија- ICLD, објави повик за аплицирање за учество на напредна обука за јакнење на капацитетите на жените во политиката од локало ниво. Рокот за пријавување на обуката е 31 јануари, 2016 година, со пополнување на апликацијата која е објавена на линкот http://www.icld.se/eng/pdf/Application_form_Local_Politcial_Leaders_4_2016-2017.pdf. Целна група на меѓународната обука “Политичарки лидерки од локално ниво-Јакнење на капацитете на жените во политиката“ се избраните жени лидерки од локално ниво од селектирани земји, меѓу кои и Република Македонија.
30 декември 2015
Генералното Собрание на ЗЕЛС, во месец декември ја одржа шестата седница на која делегатите едногласно го усвоија Буџетот на ЗЕЛС за 2016 година како и Акциониот план за следната година, а беше прифатена и иницијативата на Комитетот на советите при ЗЕЛС, за поголема застапеност на општинските совети при носењето на одлуки во одлучувачките тела на Заедницата. На оваа седницата беше усвоен и Стратегискиот план на ЗЕЛС за 2016-2020 година, со кој ЗЕЛС во следните пет години своите активности ќе ги базира на три основни стратегиски цели. Дел од градоначалниците, на седницата изнесоа и одредени иницијативи за разрешување на актуелни предизвици со кои се соочуваат локалните власти, а претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, во својот говор апелираше до сите општини, за редовно плаќање на членарината, како и на заостанатиот долг што го имаат одредени општини, посочувајќи дека од 1 јануари, 2016 година, ЗЕЛС ќе се применува Правилник со кој се утврдува начинот на обезбедување на услугите за општините кои редовно ја плаќаат членарината и оние кои не се доследни во извршувањето на својата обврска.
29 декември 2015
„Активен туризам“; „Развој на алпинизмот и негово ставање во функција на туризмот“; „Летање во природа“; „Планински пешачки патеки“; „Планински велосипедски патеки“; „Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти и настани од значење за туризмот во Република Македонија“; „Подобрување на условите за сместување во планинарски и ловни домови/куќи“ и „Мапирање на патот Виа Егнација“ се дел од планираните проекти на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во Република Македонија, кои претставуваат значајна поддршка на оваа стопанска гранка во локалната власт. Овие проекти беа изнесени на обуката - „Туризмот и потенцијалите на општините” што ЗЕЛС ја организира на 23 декември, 2015 година во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, а на која беа поканети вработените во одделенијата за ЛЕР, одговорни за туризмот во рамките на општините. Претставниците од Агенцијата, истакнаа дека општините при спроведувањето на своите активности од областа на туризмот, секогаш треба да ги имаат предвид одредбите од Законот за туристичка дејност и од Законот за такса за привремен престој. Стана збор и за механизмите на инспекциите на локално ниво, а пред сè за улогата на локалните инспектори во оваа област. Беше истакнато дека туризмот претставува непосредна комплексна стопанска гранка која има непосредна врска со економскиот развој на општината, културата и природата, одржливиот развој и развојот на локалната самоуправа. На пример, културните манифестации може да имаат додадена туристичка вредност при промоцијата на туристичките потенцијали на локално ниво.
21 декември 2015
Претставници на општинските администрации и совети составена од десетте пилот општини од регионален проект “Промоција на родово одговорни политики во југоисточна Европа и Република Молдавија“ и преставници од ЗЕЛС делегирани од општините, беа на студиска посета во Виена од 16 до 18 декември. Студиската посета беше организирана од канцеларијата на UN Women, со која беа опфатени и преставниците од ЗЕЛС, од стручната служба и од три општини, а во рамките на проектот “Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локални претставници за родово одговорно буџетирање“.
18 декември 2015
На 16 декември 2015 година, во просториите на ЗЕЛС, се одржа состанок на работната група формирана за утврдување на нова предлог Методологија за процена на пазарната вредност на недвижен имот. На состанокот, освен претставниците од општините кои се вработени во службите за администрирање со даноците присуствуваа и претставници на Министерството за транспорт и врски и од Комората на проценувачи.
17 декември 2015
Најавеното продолжување на активностите на работната група за утврдување на предлогот за ревалоризација на вредноста на основата за утврдување на данокот на имот, се одржа на 16 декември, 2016 година. На состанокот освен постојните членови на работната група присуствуваа и лица програмери, кои го одржуваат системот на даноци во општините.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2016

Гласило

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.