ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
24 август 2015
НАЛАС, во рамки на проектор „Локални лидери во Југоисточна Европа“, ги поканува организациите/компаниите со релевантно искуство и експертиза да поднесат понуди за обезбедување на консултантски услуги за развој на Регионален бизнис и маркетинг план за испорака на обуките кои се дел од проектот.
31 јули 2015
Иако летото и годишните одмори интензивно се реализираат, сепак ЗЕЛС и овој месец спроведе повеќе активности. А токму поради користењето на деновите од одмор во летниот период, од страна на општинската администрација , ЗЕЛС и ССК го пролонгираа повикот за пријавување на општини за стекнување со регионалниот сертификат БФЦ СЕЕ, до крајот на септември. Упатството за заинтересираните кандидати со општите информации за предностите за стекнување со овој сертификат, начинот и условите за пријавување, сè уште се поставени веб страницата на ЗЕЛС (www.zels.org.mk). Дадени се основните критериуми по кои ќе се евалуира капацитетот на пријавените општини, а со помош на формуларот за податоци на општината, може да се направи самопроцена на локалната власт за нејзината подготвеност за стекнување со БФЦ СЕЕ.
31 јули 2015
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Р.М – ЗЕЛС, Сојузот на стопанските комори на Р.М – ССК и Регионалниот совет за поволно деловно опкружување на Југоисточна Европа, поради периодот на летните одмори, го продолжуваат ЈАВНИОТ ПОВИК за единиците на локална самоуправа за учество во регионалната програма Сертификација на општини со поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа - BFC SEE.
21 јули 2015
Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, на 16 јули, 2015 година, во административната зграда на Заедницата ја прими четиричлената кинеска делегација предводена од заменик претседателот Хие Јуан на Асоцијацијата на кинескиот народ за пријателство со странски земји (CPAFFC) и Кинеска асоцијација на интернационални збратимени градови (CIFCA). На состанокот присуствуваа и извршните директори на двете асоцијации: Душица Перишиќ и Кинг Боминг, како и Келменд Зајази, извршен директор на Мрежата на асоцијациите на локални власти на земјите од југоисточна Европа (НАЛАС). Имено, оваа посета беше реализирана, во рамките на иницијативата на НАЛАС за воспоставување на поблиска соработка меѓу нејзините членки со кинеската асоцијација. По посетата на извршната канцеларија на НАЛАС, во Скопје, претставниците од кинеската асоцијација изразиле желба за средба со претставници од ЗЕЛС.
16 јули 2015
На 111-та Пленарна седница на Комитетот на региони на ЕУ (КоР), одржана на 16 и 17 април, 2015 година, усвоено е Мислењето на КоР во однос на Извештајот на Еропската комисија за спроведувањето на Стратегијата за проширување и главните предизвици за периодот 2014-2015 година. Претходно, документот е едногласно усвоен од Комисијата за граѓанство, владеење, институционални и надворешни работи (CIVEX) на КоР, која брои 112 членови –претставници на локални и регионални власти од 28-те земји-членки на ЕУ.
7 јули 2015
Управниот одбор на ЗЕЛС овој месец ја одржа осмата седница на која присуствуваше министерот за транспорт и врски, Владо Мисајловски, со цел утврдување на предизвиците со кои ќе се соочуваат локалните власти при примената на новиот електронски систем „е-урбанизам“. Од 1 мај, 2015 година, во согласност со законските измени, сите постапките за донесување на урбанистичка планска документација се реализираат по електронски пат. На седницата присуствуваа и раководителите на секторот или одделението за урбанизам од општините, кои посочија повеќе предизвици со кои се соочуваат локалните власти, меѓу кои, обезбедувањето на соодветна хардверска опрема за спроведување на електронските постапки, а кај помалите општини, дополнителен предизвик е и недоволниот број на вработени кои би ги реализирале бројните тековни активности на општината од областа на урбанизмот и претходно воведените е –алатки.
26 јуни 2015
Делегација од ЗЕЛС, составена од градоначалници и претставници од општинската администрација, во периодот од 21-25 јуни, 2015 година беа во студиска посета на Рејкјавик, главниот град на Исланд, град - пример за целисходно имплементирање на родовото одговорно буџетирање во локалната власт и родовата еднаквост. На ова студиско патување учествуваа пилот општините од земјава кои се дел од регионалниот проект што го спроведува ЗЕЛС, со поддршка на UN Women, тело на Обединетите нации. Проектот опфаќа активности за зајакнување на капацитетите на локалните власти за спроведување на родово одговорно буџетирање.. Во согласност со член 11, од Законот за еднакви можности на жените и мажите на Република Македонија „органите на државната управа се должни, во рамките на своите стратегиски планови и буџети, да го инкорпорираат принципот на еднакви можности за жените и мажите, да ги следат ефектите и влијанието на нивните програми, да известуваат во рамките на своите годишни извештаи “.
25 јуни 2015
Мрежата на противпожарни единици на Република Македонија при ЗЕЛС, на 22 јуни, 2015 година, во просториите на административната зграда на Заедницата одржа седница на која го усвои Програмата за работа за следните четири години. Во Програмата за работа е утврдена визијата во која се отсликува перцепцијата на Мрежата на ТППЕ како единствено тело на сите противпожарни единици во Република Македонија, како тело кое континуирано се залага за развојот на системот на противпожарната заштита во земјата и соработува со другите државни органи во остварување на својата цел. Мрежата ги застапува противпожарните единици како структурни единици во рамките на единиците на локалната самоуправа и го јакне нивниот системски капацитет заради остварување на својата функција во општеството и заштитата на граѓаните, субјектите, имотот и добрата од јавен интерес и во сопственост на Републиката.
25 јуни 2015
На 19 и 20 јуни, 2015 година, во хотелот „Дрим” во Струга, повеќе од 200 претставници од локалните власти присуствуваа на тематско советување за прописите од областа на урбанизмот, градежното земјиште, градење и легализација, што го организираше ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски. Пред присутните општински службеници кои постапуваат по предметите од овие области беа презентирани измените на Законот за градежно земјиште и новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање, со кој е предвидено сите постапки да се спроведуваат електронски, преку информацискиот систем „е- урбанизам”. На ова советување, со претставниците од МТВ присутните дискутираа за предизвиците во примената на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, при што беше изнесена и содржината на иницијативите за изменување и дополнување на овој Закон, кои се наоѓаат во собраниска процедура. За крајот на дводневното советување, како последна, но не и помалку важна, беше оставена дискусијата за новините во Законот за градење и предизвиците со постапувањето преку информацискиот систем „ е- одобрение за градење”.
25 јуни 2015
Во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 22 јуни, 2015 година се реализираше третиот циклус на полагање на писмениот и устен испит на кандидатите за сертификација на форумски модератори. Седумте кандидати покажаа одлични резултати пред Комисија за сертификација составена од претставници од Министерството за локална самоуправа, од ЗЕЛС, Единица за координација на форумите (ЕКФ) и надворешните лица. После успешните резултати од писмениот испит што се реализираше во компјутерскиот центар на ЗТЦ, Комисијата ги утврдуваше модераторските, фасцилираториски и презентациски вештини на кандидатите за стекнување на овој сертификат. На тројца, од вкупно 10 кандидати кои ги проследија обуките во месец мај, им беше овозможено испитот да го полагаат на 30 јуни, 2015 година.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.