Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
4 декември 2019
На 05 декември, 2019 година (четврток) во Скопје, во хотелот „Александар палас“ со почеток во 12.00 часот, Генералното Собрание на ЗЕЛС ќе ја одржи петтата седница. Делегатите на ова највисокото тело на ЗЕЛС, градоначалниците и членовите на Комитетот на советите при ЗЕЛС ќе ги разгледаат најзначајните документи за работењето на Заедницата за следната година: Акцискиот план и Буџетот на ЗЕЛС за 2020 година. На дневен ред ќе бидат и одредени измени во Статутот на Заедницата. Пред присутните ќе се обрати претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, кој ќе говори за активностите и идните планови за унапредување на системот на локалната власт во нашата земја. На седниците на Генералното собрание делегатите отвораат дискусија за актуелни прашања поврзани со локалната власт и имплементирањето на децентрализацијата на власта во нашата земја и изнесуваат предлози и иницијативи за надминување на предизвиците
29 ноември 2019
Локалните власти покажуваат континуиран напредок во транспарентното работење. Некои општини досега постигнале поголем успех, некои помал, но сите се залагаат што повеќе да ги информираат своите граѓани за активностите што ги реализираат и за постигнатите резултати. Впрочем тоа го покажува и истражувањето, преку Индексот на отвореност каде во 2017 година регионалното ниво на отвореност на локалната самоуправа било 31 процент, а во 2018 година се зголемило на 36 проценти. Сметам дека една од причините за недоволниот број на отворени податоци на веб порталите на општините, а особено кај помалите општини е недостатокот на административен кадар, поради финансиските предизвици со кои се соочуваат, а уште повеќе недостатокот на кадри од областа на информатичката технологија на пазарот на трудот. Но транспарентноста не се сведува само за веб порталите, напротив, општините користат низа алатки за транспарентно работење во насока на информирање на граѓаните, преку организирање на собири, форуми, отворени денови и други бројни алатки кои се насочени кон обезбедување на поголема вклученост на граѓаните во донесувањето на одлуки од локално значење. Ова го истакна извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ на меѓународната конференција „Е-општество: Отворени институции и отчетност“ што се одржа на 28 ноември, 2018 година во Скопје, во организација на Фондацијата „Метаморфозис.
26 ноември 2019
До крајот на декември оваа година се најавува да биде пуштен во употреба „Националниот портал на е-услуги“ (www.uslugi.gov.mk) чија основна функција е да обезбедува електронски услуги за граѓаните што ги нудат државните институции, како и бројни информации за постапките и документите кои се потребни за да се реализираат услугите. Порталот располага и со „интерактивна мапа“ од каде граѓаните може да ја видат локација, контакт телефоните и други корисни податоци за институциите. ЗЕЛС во соработка со општините, а по барање на Министерството за информатичко општество обезбеди услови за организирање на регионални презентации на овој електронски портал. Претставниците од локалните власти од општините од Скопскиот, Полошкиот и Југозападниот регион ја проследија презентацијата на 25 ноември, 2019 година во просториите на ЗЕЛС и во административните згради на општините: Тетово и Струга. Во општините: Куманово, Битола и Струмица на 26 ноември, 209 година беа реализирани презентациите за претставниците од локалните власти од Североисточниот, Пелагонискиот и Југоисточниот плански регион, а на 27 ноември, 2019 година презентации беа одржани во општините: Велес и Штип за локалните претставници од Вардарскиот и од Источниот плански регион.
25 ноември 2019
Конгресот на локални и регионални власти при Советот на Европа објави повик за аплицирање на млади лица (http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx) за учество на 38-та и 39-та сесија што ќе се одржат од 17-19 март, 2020 година и од 27-29 октомври, 2020 година во Стразбур. Од секоја земја -членка на Конгресот ќе биде избрана и повикана по една млада личност, која ќе претставува национален младински делегат кој активно ќе учествува на овие сесии на Конгресот и ќе има можност да создава проекти од најосновно ниво (grass-roots projects) во својата земја.
22 ноември 2019
Синди Шафер, инженерка за животна средина во државната Агенција за заштита на животна средина на САД (Environment Protection Agency EPA) на 19 и на 21 ноември, 2019 година во ЗЕЛС тренинг центарот ги пренесе искуствата за вршењето на инспекциски надзор во областа на загадувањето на воздухот, според законската регулатива на САД. Оваа обука ја организираше ЗЕЛС во соработка со Амбасадата на САД во нашата земја, на која беа повикани членовите на Мрежа за животна средина на ЗЕЛС. Искуствата што беа пренесени, во голема мера ќе помогнат и во креирањето на идни ставови на оваа Мрежата при покренувањето на одредени законски иницијативи за подобрување на заштитата на животната средина, како и на условите за инспекторирање во нашата земја.
22 ноември 2019
Од 30 ноември, 2019 година на сила стапува новиот Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник, бр.102 од мај 2019 година). По тој повод, ЗЕЛС во соработка со Инспекцискиот совет, на 20 ноември, 2019 година, во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот организираше обука за раководителите на инспекциските служби од локалната власт. Стручен тим од Инспекцискиот совет на присутните им ги посочи најзначајните обврски што произлегуваат од овој Закон а, кои се однесуваат и на општините. Беше истакнато дека со новите законски одредби се надминуваат досега често посочуваните конфузни и нејасни одредби кои биле тешко применливи во практичното работење. Беше нагласено дека главната идеја на новиот Закон е инспекциските служби да не се доживуваат како репресивен орган, туку нивната улога првенствено да биде превентивна и информативна, од тие причини воведена е опомената, како инспекциска мерка. Посветено е внимание и на предвидливост на постапката, како и на обезбедувањето на соодветни услови за да се направи инспекторската служба „попримамлива“ професија.
19 ноември 2019
Во просториите на ЗЕЛС на 18 ноември, 2019 година се одржа триесет и петтата седница на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање. На дневен ред беше ставено разгледувањето на Предлог – Уредбата за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2020 година, како и Предлог – Уредбата за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2020 година.
13 ноември 2019
Советници и инспектори за животна средина од единиците на локалната власт, членови на Мрежата за животна средина при ЗЕЛС, на 12 ноември, 2019 година, во ЗЕЛС тренинг центарот проследија обука во која беше опфатено спроведувањето на прекршочната постапка во областа на животната средина, во согласност со новиот Закон за прекршочна постапка. Всушност, од 18 ноември, 2019 година, инспекторите треба да постапуваат во согласност со одредбите од новиот Закон за прекршоци, за што во изминатите шест месеци се направени и усогласувања во останатата законска регулатива. Беше посочено дека соодветно усогласување е направено и во Законот за животна средина и дека се очекува најдоцна до крајот на овој месец, измените на овој Закон да стапат во сила, по што ќе следи усогласување и во останатите 11 закони од областа на животната средина.
7 ноември 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС, на 6 ноември, 2019 година ја одржа дванаесеттата седница на која беа разгледани низа актуелни прашања поврзани со спроведување на надлежностите на локалните власти, како и со работењето на ЗЕЛС. На почетокот на седницата присутните го разгледаа Предлог Буџетот на ЗЕЛС за 2020 година, Планот за работа на ЗЕЛС за 2020 година и Планот за јавни набавки за следната година. Овие значајни документи за работењето на ЗЕЛС беа едногласно усвоени од Управниот одбор, а истите ќе бидат разгледани и од страна на Генералното собрание на ЗЕЛС. Беше утврдено дека следната, петта седница на ова највисоко тело на ЗЕЛС ( Генералното собрание) ќе се одржи на 5 декември, 2019 година во Скопје. На седницата беше утврден и предлог за нов член во Комитетот на советите при ЗЕЛС, од Полошкиот плански регион, поради промени во позицијата на сегашниот претставник во ова тело, што треба да биде изнесен пред Генералното собрание. ЗЕЛС се подготвува и за донесување на нов стратегиски план за периодот 2021 -2026 година, поради што членовите на Управниот одбор го утврдија составот на Комисија за стратешко планирање при ЗЕЛС, што во следниот период треба активно да работи на утврдувањето на натамошните правци на дејствување на Заедницата.
6 ноември 2019
Циклусот од шест работилници што го организираше ЗЕЛС за претседателите на советите на општините од осумте плански региони во земјава заврши кон средината на октомври. Присутните беа информирани за улогата и активностите на Комитетот на советите при ЗЕЛС и можностите што тој ги нуди за разгледување и разрешување на предизвиците со кои се соочуваат општинските совети. Беа пренесени и ставовите на органите и телата на ЗЕЛС, а присутните беа информирани и за предлог-решенијата за продолжување на процесот на децентрализацијата. Од средбите произлезе генералниот заклучок за потребата од поголема меѓусебна соработка на претседателите на советите на регионално ново, потребата од јакнење на капацитетите на советникот и обезбедување на соодветна поддршка од општинската администрација за активностите на советот. Во октомври заврши и циклусот од трите дебати што ги организираше ЗЕЛС и Мисијата на ОБСЕ, во насока на идентификување на клучните предизвици и утврдување на решенија за успешно спроведување на реформата на јавната администрација на локално ниво. На дебатите учествуваа претставници од одделенијата за управување со човечки ресурси од општините, секретари на општини и претставници на граѓанското општество.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.