ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
29 август 2016
Претставниците од ЗЕЛС на 25 август ја посетија и општината Брвеница, која се граничи со општина Боговиње. Градоначалникот Енвер Пајазити, го истакна задоволството што циклусот на посети ЗЕЛС го започнува токму од руралните општини кои се соочуваат со низа предизвици во спроведувањето на надлежностите на локалните власти, особено од финансиска природа. И тој потврди дека потребата на населението во руралните општини се големи, особено во однос на капиталните инвестиции, а можностите за обезбедување на свои средства се многу мали. Токму тоа се причините што и голем број од овие општини се соочуваат со често блокирање на сметките, посочи градоначалникот Пајазити на средбата во општинската зграда пред претставниците од ЗЕЛС. Обезбедувањето на префрлање на надлежноста, општината да управува со градежното неизградено земјиште, претставува приоритетна потреба на општина Брвеница, бидејќи тоа ќе претставува значаен импут за натамошно развивање на локалната економија но, и за самата локална власт.
29 август 2016
Како што истакна директорката на ЗЕЛС, Душица Перишиќ во административната зграда на општината Боговиње, на средбата со градоначалникот Хазби Идризи, Заедницата во континуитет посветува особено внимание во поддршката на руралните општини, а потврда за тоа и стартувањето на целиот циклус токму од руралните општини, меѓу кои е и општината Боговиње. Станува збор за општина која се посочува како лидер во целата земја во евидентирањето и собирањето на данокот на имот, еден од значајните извори на финансирање на локалната власт. Директорката Перишиќ на почетокот на разговорот се заблагодари на градоначалникот Идризи за неговото непосредно учество и поддршка во развојот на ЗЕЛС, преку пренесувањето на големиот број добри практики на другите општини, конструктивните предлози на состаноците на Комисијата за следење на развојот на системот на финансирање на општините, каде е еден од петте претставници на Заедницата, учеството во Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и Комитетот на регионите на Европската унија и од неговиот личен ангажман минатата година, во Комисијата за подготовка на Стратегијата на ЗЕЛС 2016-2020 година.
29 август 2016
Во согласност со Акцискиот план на ЗЕЛС за оваа година, извршната директорка, Душица Перишиќ, заменик –директорката Ардита Дема Мехмети и раководителот на одделението за нормативно –правни работи, материјално-финансиски и административни работи, Виктор Арнаудоски, започнаа со циклус на посети на членките на Заедницата- сите 81 единица на локална самоуправа во земјава. Целта на посетите е стручната служба на ЗЕЛС понепосредно да се запознае со предизвиците на секоја општинапоединечно и да ги идентификува областите во кои ќе ги насочи своите понатамошни активности во лобирањето, преку подготвување на предлог- законски решенија и поднесување на иницијативи за измена и дополнување на постојните закони во полза на локалната власт.
12 август 2016
За нормализирање на состојбата во поплавените подрачја од скопскиот регион, што ги зафати невремето во саботата (на 6 август, 2016 година), потребно е обезбедување на дополнителна механизација која ќе помогне во расчистувањето на теренот. Потребни се скипери, бобкети и друга механизација. Со цел да се излезе во пресрет на населението од поплавените делови и да им се помогне за што побрзо нормализирање на состојбата, се упатува АПЕЛ до СИТЕ ОПШТИНИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ кои располагаат со механизација, да се приклучат или да ја отстапат механизацијата за потребите на поплавените подрачја. ЛИЦЕ за КОНТАКТ : Трајан Петровски, раководител на инспекторат на Општина Гази Баба, со мобилен: 075/226 528.
11 август 2016
Генералното собрание на ЗЕЛС, на седми јули, 2016 година ја одржа седмата седница на која беа презентирани активностите на Заедницата од минатата година и Финансискиот извештај за 2015 година. Од особено значење е што на оваа седница беа изгласани новите членови на Генералното собрание, на Управниот одбор и на Надзорниот одбор од редовите на Комитетот на советите, што беше реализирано во согласност со статутарните измени донесени на претходната седница на ова највисоко тело. Така, Генералното собрание на ЗЕЛС сега брои вкупно 90 делегати, од кои новоизбрани се девет делегати, членови на Комитетот на советите, односно по еден од сите осум плански региони во Република Македонија и еден член од Советот на Град Скопје. Управниот одбор има три члена повеќе од досегашните 19 члена, а во Надзорниот одбор има еден нов член повеќе.
4 август 2016
Ве известуваме дека согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градежното земјиште (Сл. Весник на Р.М. бр.142/2016) со кој се менува членот 119 од Законот со истиот се утврдува дека за продолжување на веќе стекнатото овластување за располагање со градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија се поднесува барање до Министерот за транспорт и врски и во прилог се доставува потврда за положен испит за стекнување со овластување издадена од Комисијата или копија од претходно издадено овластување со доказ за посетена обука согласно со членот 120 од овој закон. Овластувањето во ваквите случаи го издава Министерот со важност од пет години од денот на издавањето.
29 јули 2016
Како дел од стратегијата за Југоисточна Европа - Strategy SEE2020 ги правиме првите чекори кон воспоставување на НАЛАС опсерваторија за децентрализација. НАЛАС повикува консултанти за позициите на меѓународни, регионални и национални експерти да помогнат во спроведувањето на Стратегијата за ЈИЕ 2020 - Работни места и просперитет во европска перспектива, особено во областа на ефективни јавни услуги кои се наоѓаат во рамките на управувањето за развој и раст од столбот на Стратегијата. Имаме отворен повик за меѓународни, регионални и национални експерти, кои ќе го изготват концептот и методологијата за децентрализација опсерваторија на Југоисточна Европа.
20 јули 2016
Управниот одбор на ЗЕЛС на 19 јули, 2016 година, во просториите на Заедницата ја одржа единаесеттата седница на која присуствуваа и новите членови што се од редот на Комитетот на советите, а кои беа избрани на последната седница на Генералното собрание на ЗЕЛС одржана овој месец. Присутните ја разгледуваа иницијативата за измени на Правилникот за начинот и условите за овозможување на услугите кон општините, упатеното барање од комуналните инспектори, а дискутираа и за предизвиците на релација ЕВН - локална власт околу наплатата на комуналната такса за уличното осветлување, како и за други прашања од надлежност на општините.
18 јули 2016
На 19 јули, 2016 година, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС, со почеток во 13.00 часот, Управниот одбор на ЗЕЛС ќе ја одржи единаесеттата седница. Членовите на Управниот одбор ќе ја разгледаат иницијативата на општина Куманово за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување на Правилникот за начинот и условите за овозможување на услугите кон општините, а ќе се дискутира и за потпишувањето на Меморандум за соработка меѓу ЗЕЛС и Министерство за информатичко општество и администрација. На седницата присутните ќе имаат можност да отворат дискусија и а други прашања од интерес на локалните власти.
18 јули 2016
Финскиот град Јоенсу, ги повикува сите европски градови и општини да го подигнат европското знаме над своето градско собрание, на 28 јули, последниот четврток од овој месец, или да го истакнат на секој друг можен начин. При тоа посочува да обезбедат фотографија и да ја постават на својата веб страна и на социјалните мрежи и да се поврзат на www.connectingeuropeans.eu под мотото #WeAreEurope.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.