ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
20 април 2018
Во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 19 април, 2018 година, по втор пат оваа година, се спроведе почетна обука за полагање на испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија. Првата беше реализирана на 10, 11 и 12 јануари, 2018 година, кога ја посетија околу двесте кандидати, по што поголем број општини пројавија интерес за повторно организирање, односно пријавување на нови претставници од локалната власт. На јавниот оглас што на почетокот на месец април, го објави Комисијата за следење на овој процес на обука и полагање на испитот, во согласност со член 108 од Законот за градежно земјиште, се пријавија над 50 претставници од единиците на локалната самоуправа, кои имаат статус на административен службеник од редот на раководните или стручни административни службеници. Пријавените кандидати беа распределени во две групи, во два термина во текот на денот и тоа со почеток од 09.00 и од 13.00 часот. ЗЕЛС, во согласност со Законот за градежно земјиште, за спроведување на обуката обезбедува техничка и финансиска поддршка во рамките на својата организациска структура.
19 април 2018
Петре Шилегов, претседател на ЗЕЛС и градоначалник на Град Скопје, беше избран за нов, прв потпретседател на Мрежата на асоцијации на локални власти на земјите од југоисточна Европа (НАЛАС). Изборот беше направен на тринаесеттата седница на Собранието на оваа Мрежа, што се одржа на 18 април, 2018 година, во Брно, Република Словенија. Имено, станува збор за ротирачки избор на претседателството на Мрежата на асоцијации, што се случува на првата седница на почетокот на секоја година. На оваа седница за втор потпретседател на НАЛАС беше избрана Татјана Бадан, градоначалник на Општина Селемет од Молдавија, а Емануел Манолов, градоначалникот на Општина Павликени од Бугарија беше избран за трет потпретседател на НАЛАС. Според постојниот ротирачки систем на избор за претседател на НАЛАС, позицијата на нов претседател на Мрежата, со едногодишен мандат, му беше пренесена на Дарко Фрас, градоначалник на Општина Света Тројца, од Словенија. Следната година функцијата претседател на НАЛАС, ќе ја добие претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов. На седницата во Брно, како делегат од ЗЕЛС учествуваше и потпретседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Општина Чаир, Висар Ганиу. А делегат од ЗЕЛС во оваа Мрежа е и потпретседателот, Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци. ЗЕЛС е членка на НАЛАС уште од самото нејзино официјално основање во 2005 година, во Скопје, а активно учествуваше и во нејзиното креирање, што започна од 2001 година.
19 април 2018
На работниот ручек што го организираше премиерот на Република Македонија, Зоран Заев што се одржа на 18 април, 2018 година,во хотелот „Александар палас“, во Скопје, во рамките на првиот дигитален Самит на земјите од Западен Балкан, присуствуваше и извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ. Пред високи претставници од земјите од регионот и од Европската унија, таа во името на Регионалната Програма „ Сертификација на општините со поволно деловно опкружување во југоисточна Европа“ (BFC СЕЕ) jа презентираше идејата за создавање на нова Регионалната платформа за бизнис- пријателска средина (БФЕ). Во презентирањето на новата платформа учествуваше и Виолета Јовановиќ, извршна директорка на НАЛЕД, невладина организација од Србија, членка на БФЦ СЕЕ програмата.
18 април 2018
Студенти од Факултетот за правни науки и Факултетот за политички науки од Универзитетот Американ колеџ Скопје (УАКС) неколку години наназад, доаѓаат во ЗЕЛС да се запознаат со начинот на работењето на единствената асоцијација на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС) како и со процесот на децентрализација на власта во земјава. Околу дваесетина студенти од УАКС и оваа година ја продолжија традицијата и на 16 април, 2018 година, во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, го проследија излагањето на извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ. Студентите беа информирани дека на 26 април, ЗЕЛС ќе го прослави својот 46-ти роденден. Тоа е денот, кога во далечната 1972 година, била основата Асоцијацијата, и затоа во Статутот на ЗЕЛС, овој ден е утврден како „Ден на општините“ и „Ден на ЗЕЛС“. Беа изнесени стратегиските цели на ЗЕЛС, од кои најважна е : застапување и лобирање во името на сите членки пред домашните но, и странски институции, но не помалку важна цел е и обезбедувањето на континуирана поддршка за јакнење на капацитетите на општинската администрација и креирање и одржување на електронските услуги на единиците на локална самоуправа. Беше посочено дека во 2003 година ЗЕЛС склучи Меморандум за соработка со Владата на Република Македонија, според кој сите законски решенија или предлози претходно треба да бидат доставувани на разгледување на Заедницата, односно на локалните власти. Беше посочено дека ЗЕЛС многу често учествува не само во доставување на забелешки и предлози за законски измени и дополнувања туку во нивно креирање, а кои се во насока на обезбедување на законски решенија за адекватно спроведување на префрлените надлежности на локално ниво. Стана збор и за историскиот развој на територијалната поставеност на единиците на локална власт во земјава, за начинот на финансирање на ЕЛС, при што беше посочено дека ЗЕЛС во континуитет се залага за обезбедување на поголема финансиска самостојност на општините.
16 април 2018
Публикацијата „Годишен извештај на ЗЕЛС“ се подготвува секоја година, со цел транспарентно да бидат претставени сите активности на Заедницата, кои во текот на претходната година биле реализирани и резултатите кои биле постигнати. Сето тоа, се разбира е претставено и преку тековните приходи и расходи и дополнето со ревизорскиот извештај за 2017 година.
5 април 2018
Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит за стекнување со овласување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија објавува: OГЛАС за пријавување на кандидати за почетна обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија согласно член 108 од Законот за градежно земјиште Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит објавува ОГЛАС за пријавување кандидати за почетна обука и за полагање испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.
4 април 2018
Мрежата на човечки ресурси при ЗЕЛС одржа средба во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на трети април, 2018 година, на која се дискутираше за предизвиците од примената на Законот за административни службеници. За таа цел ЗЕЛС се обрати до Министерството за информатичко општество и администрација, кое ги обезбеди претставниците: Лаура Идризи и Медина Хоџа кои мошне успешно одговорија на бројните прашања упатени од присутните лица од одделенијата за човечки ресурси, од општините. Дилемите се однесуваа на неусогласеноста на временскиот период на донесувањето на Планот за вработување и донесување на Општинскиот буџет, потоа за актите за систематизација на работните места, изработката на функционалната анализа, за интерните и јавните огласи, оценувањето на вработените и обврската за следење на обуки, за претставниците од ТППЕ и други бројни прашања.
3 април 2018
-„Повеќекратно да се зголемат средствата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, а при нивната распределба предност да имаат општините со седиште во село, наспроти општините со седиште во град. Да се укине учеството на општините во плаќањето на ДДВ за проектите од Програмата, а доколку тоа не може да се стори веднаш, да се обезбеди ДДВ обврската да се наплати од разликата од средствата помеѓу проектираниот износ и износот по јавната набавка и е-аукцијата. Ова е особено значајно бидејќи токму поради неможноста руралните општини да издвојат толкави средства, само за да го платат ДДВ –то, се почесто се откажуваат од аплицирањето за Програмата, или, пак докрај не ги реализираат добиените проектите. Потребно е и да се поедностави процедурата за донесување на плановите за планирање на просторот и да се зголемат средствата за поддршка за оваа намена, при што е важно оваа подмерка од Програмата, да се издвои како посебна мерка за поддршка за подготовка на урбанистички планови. За поголемо учество на општините и за максимално искористување на средствата од оваа Програма, Агенцијата треба да обезбедување и поголема транспарентност од досегашната и поефикасна директа комуникација со претставниците од општинската администрација .“
3 април 2018
Месец март изобилуваше со настани кои одеа во насока на дефинирање на заклучоци за натамошно дејствување на ЗЕЛС, за решавање на одредени предизвици со кои се соочуваат локалните власти. Беа испратени и повеќе дописи до Владата на Република Македонија, до надлежните министерства и агенции со конкретни предлози и барања во полза на општините. Управниот одбор на ЗЕЛС, на својата четврта седница, утврди одредени ставови во однос на потребата од нов стратегиски пристап на противпожарната заштита и справувањето со кризи и нивно одржливо управување, а пред се со потребата за квалитетно функционирање на противпожарните единици, кои се во надлежност на локалната власт. Беше посочено дека евентуално натамошно пролонгирање на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, може да рефлектира уште поголеми штети за општините, а стана збор и за предизвиците со примената на Законот за државни службеници, кој е многу рестриктивен во однос на правото на општината, како работодавач, да може да врши реорганизација на службениците, заради поголема ефикасност во работењето. Управниот одбор дискутираше и притоа ги прифати бројните предлози на градоначалниците од руралните општини, донесени на состанокот што тие го одржаа во просториите на ЗЕЛС, со цел обезбедување на поквалитетно спроведување на локалните надлежности во руралните средини.
29 март 2018
Претставнички од Работната група за родова еднаквост при ЗЕЛС се стекнаа за сертификат за успешно завршената Обука за обучувачи за родово одговорно буџетирање на локално ниво која ЗЕЛС ја организираше во рамките на проектот “Зајакнување на капацитетите за родово одговорни политики и буџетирање на локално ниво“. Со оваа активности, мрежата на обучувачи се зголеми за десет нови шленови, обучувачи кои се создаваат во рамки на регионалниот проект на UN Women “ Промоција на родово одговрорни политики и буџети во Југоисточна Европа“, финансиски поддржан од Австриска развоја агенција и Швајцарската агенција за развој и соработка.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.