Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
12 август 2020
Комисијата за образование при ЗЕЛС на 11 август, 2020 година, ја одржа третата седница на која беа разгледани нацрт-протоколите за одвивање на процесот на наставата во училиштата во услови на пандемија со вирусот COVID – 19, што се подготвени од Министерството за образование и наука ( МОН) во соработка со Комисијата за заразни болести. Членовите на Комисијата за образование при ЗЕЛС донесоа одредени заклучоци кои се доставени до МОН и до Владата на РСМ, во кои се инкорпорирани и пристигнатите ставови од единиците на локалната власт што одговорија на дописот со предлог- протоколите, што им го испрати ЗЕЛС .
27 јули 2020
Информации околу програмата
10 јули 2020
На барање на Министерството за здравство, на 10 јули, 2020 година, преку електронска платформа беше одржан состанок на претставници од ова министерство со градоначалниците на општините: Гевгелија, Куманово, Прилеп, Кавадарци, Струмица, Кичево, Дебар, Гостивар, Струга, Кочани, Охрид, Велес, Тетово, Штип, Битола и Ресен. Комисијата за заразни болести и Министерот за здравство, со цел да го припремат здравствениот систем за справување со корона вирусот, при евентуален нов есенски бран на криза предлагаат формирање на регионални COVID центри во градовите каде веќе постојат општи болници и здравствени домови во кои би можело да се аплицира систем на монтажни модули, односно мобилни болници.
8 јули 2020
Пандемијата со вирусот COVID-19 и преземените мерки во услови на криза во нашата земја создадоа одредени предизвици кои се рефлектираа и во работењето на ЗЕЛС. Донесените мерки за заштита во услови на криза, како што се: забрана за организирање на настани во поголеми групи; одржување на социјална дистанца; самоизолација; работа од дома на ранливи категории граѓани и друго, предизвикаа промени и во начинот на работењето на општинската администрација и на советите. Сето тоа доведе до застој во реализацијата на одредени проекти и на планираните активности. Сепак, како и во целиот свет и ние ги прифативме алтернативни начини за спроведување на дел од активностите, преку користењето на онлајн алатките и електронските платформи за комуникација за одржување на состаноци, работилници, седници и друго.
2 јули 2020
Активностите за унапредување на системот на локалната власт, што ЗЕЛС ги иницираше минатата година, кога беа организирани и низа разговори со Владата на РСМ, повторно стануваат актуелни. Во утврдениот предлог –концепт за продолжување на процесот на децентрализацијата, постигнат во минатата година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) покажа подготвеност за префрлање на повеќе надлежности на локално ниво, меѓу кои: правото на управување со земјоделското земјиште; со шумите и со пасиштата, а понуди и свои дополнителни предлози.
1 јули 2020
Генералното Собрание на ЗЕЛС ја одржа шестата седница, во согласност со член 16, став 7 од Статутот на ЗЕЛС, каде е утврдено дека ова тело може да работи и на седници кои се одржуваат на електронски начин. Во таа насока на делегатите по електронска пошта им беа доставени: поканата, дневниот ред и материјалите за седницата, со упатство за начинот на работа, начинот на донесување на одлуките и начинот на гласање. Од вкупно 90 делегати, колку што брои ова највисоко тело на ЗЕЛС, 64 делегати се изјаснија со пополнување на Изјава за начинот на гласање по точките од дневниот ред и истата заверена во форма на електронски документ ја доставија до ЗЕЛС, до 30 јуни, 2020 година, до 12,00 часот, термин утврден како почеток на седницата. На овој начин Генералното собрание на ЗЕЛС со мнозинство гласови, ги усвои завршните документи за финансиското работење за претходната година и Извештајот за работата на ЗЕЛС за 2019 година.
24 јуни 2020
ЗЕЛС во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) е партнер во имплементација на проектот “Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан“, финансиран од Сојузното Министерство за економска соработка и развој на Германија (BMZ) и компанијата ПАКОМАК (Македонија), во рамки на програмата за соработка со бизнис секторот develoPPP.de. Оваа програма (DeveloPPP.de) на Германското сојузно министерство за соработка и развој е насочена кон градење и развој на соработка меѓу јавниот и приватен сектор на локално ниво. Целта на проектот е унапредување на собирање и соодветен третман на стаклена амбалажа, како и развивање на адекватни бизнис модели применливи во единиците на локална самоуправа. Поконкретно, ќе се овозможат услови за развивање на мрежа за собирање на стаклена амбалажа со поставување на соодветна инфраструктура и подобрување на достапноста на услугите и на информациите за правилна примарна селекција.
24 јуни 2020
Комисијата за следење на развојот на финансирање на општините на 19 јуни, 2020 година ја одржа триесет и шестата седница по пат на користење на софтверска платформа (ZOOM) достапна на интернет. Членовите на комисијата усвоија поголем број на предлог –уредби кои се однесуваа на методологиите за распределба на приходите од ДДВ како и приходи од блок дотациите во областа на образованието, социјалната заштита и културата.
19 јуни 2020
Управниот одбор на ЗЕЛС на 18 јуни, 2020 година ја одржа тринаесеттата седница на која беа усвоени документи за финансиското работење на ЗЕЛС, но истовремено беа покренати и одредени иницијативи во насока за поквалитетно надминување на актуелните состојби и подобрување на функционалноста на локалната власт. Седницата се водеше по електронски пат, преку користење на софтверска платформа достапна на интернет, во согласност со статутарните измени што Генералното собрание на ЗЕЛС ги усвои минатата година.
18 јуни 2020
Работната група за родова еднаквост при ЗЕЛС одржа online работилница на 17 јуни, 2020 година. Работилницата претставува дел од активностите предвидени во рамките на Проектот „Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“ (2019-2021), што ЗЕЛС го спроведува со поддршка на UN Women, Телото на ОН за родова еднаквост и зајакнување на општините. Членови на Работната група се општински координатори/ки за еднакви можности помеѓу жените и мажите кои постигнале позначајни резултати и кои имаат поголемо искуство во работењето во оваа област во својата општина. Целта на оваа online средба беше да се извлечат релевантни насоки за изработка на квалитетни протоколи за интерна комуникација при подготовката на документи во областа на родовата еднаквост на локално ниво, како и протоколи за комуникации со јавноста, за прашања од оваа област.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.