ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
1 септември 2014
Делегација на Република Македонија учествуваше на Вториот самит на локални лидери Кинескиот инвестициски форум, што се одржа на 28 и 29 август, 2014 година, во Прага, Република Чешка, меѓу претставници од Народна Република Кина и од земјите од Централна и Источна Европа. Во рамките на македонската делегација која беше предводена од министерот без ресор, м-р Бил Павлески, како претставници од локалните власти од земјава, учествуваа претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и потпретседателот на ЗЕЛС, Невзат Бејта. Во името на Заедницата на единиците на локалните власти на Република Македонија- ЗЕЛС, градоначалникот на град Скопје и претседател на ЗЕЛС, Коце Трајановски, на свечена церемонија, го потпиша писмото за намери, со кое се подржува „ Основањето на здружението гувернери на провинции на Кина –ЗЦИЕ“,како што е наведено во Директивите на Букурешт за соработка помеѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа и се согласува со релевантни содржини на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за внатрешни работи на Република Чешка и Секретаријатот на за соработка помеѓу Кина и земјите од ЦИЕ за поттикнување на основање на Здружението. Во име на ЗЕЛС , Трајановски потпиша заеднички интерес за приклучување во Здружението, кога истото ќе биде основано. Имено, улогата на ова Здружение е во неколку области:промоција на односите помеѓу Кина и ЗЦИЕ, вклучувајќи ја Република Чешка, поддршка на активно ангажирање на иницијативите за соработка, придонес во развивање на економската соработка (бизнис и инвестиции), соработка во туризмот, наука, истражување, здравство, образование,културна размена и други области на заедничка соработка, потоа организирање на состанок на локалните лидери на Кина- ЗЦИЕ на секои две години како и организирање на други состаноци и средби.
1 септември 2014
Советот на Европа објави јавен повик за аплицирање за мали грантови, во рамките на Проектот „ Унапредување на човековите права и заштитата на малцинствата во Југоисточна Европа“. Овој повик е наменет за сите мултиетнички општини во Југоисточна Европа (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Србија, поранешна југословенска Република Македонија и Косово. Проектните грантови на Советот на Европа се ограничени на ЕУР 18.000,00 по општина. Избраните општини ќе придонесат со средства во износ од 10% од вкупниот буџет на проектот, кој следствено не треба да биде поголем од ЕУР 20.000,00. Општината може да учествува со парични средства или со различни друг вид придонеси (човечки ресурси, административни или патни трошоци).
27 август 2014
Во рамки на пректот „Управување со средства во секторот за водовод и канализација во Југоисточна Европа“, НАЛАС има потреба од ангажман на национален експерт за подготовка на Национален извештај за постоечките практики за управување со средства ( вклучувајќи го ИТ аспектот) во Македонија и за тестирање на сетот алатки за управување со средтсва во селектирани пилот општини/јавни претпријатија.
21 август 2014
Од 11-13 септември, 2014 година во Банско, Бугарија ќе се одржи Европскиот Форум на планински заедници, на иницијатива на Асоцијацијата за развој на планински заедници од Република Бугарија. Во истиот период ќе се одржи и Генералното собрание на Европската Асоцијација на изрбани локални претставници од планински региони(АЕМ), која се одржува на две години. На 13 септември, согласно Агендата е предвидено и да се одржи состанок на фондацијата на Мрежата на локални самоуправи од планинските региони (BALMONTE). Се покануваат и претставници од општините од Република Македонија да се пријават за учество на овој форум кој е од значење за Европа и Балканот. Учесниците ќе имаат можност да ги споделат своите најдобри пракси со останатите учесници, да се развијат неформални дискусии како и да бидат презентирани локалните еко производи. Во продолжение ги објавуваме формуларите за регистрација како и останати информации за учество и престој во Банско, како и прелиминарната агенда.
5 август 2014
Генералното собрание на ЗЕЛС, највисокото тело на Заедницата, на 4 јули, 2014 година, ја одржа третата седница на која се дискутираше за резултатите, предизвиците и приоритетите во развојот на општините, што се постигнати минатата година и во првите шест месеци од оваа година. Беше истакнато дека зголемувањето на бројот на електронските услуги што ЗЕЛС им ги обезбедува на општините, особено воспоставувањето и одржувањето на системот за издавањето на градежни дозволи по електронски пат, претставуваше еден од позначајните успеси на ЗЕЛС во овој период. Зајакнувањето на капацитетите на општинската администрација, преку ЗЕЛС тренинг центарот (ЗТЦ), со цел обезбедување на што поквалитетно извршување на доверените надлежности, исто така, беше посочено како многу значајна активност на ЗЕЛС во полза на општините. Присутните дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат локалните власти, при што изнесоа и значајни предлози, а претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, на оваа седница ја потенцираше важноста за извршувањето на обврската од страна на секоја општина, во однос на навременото плаќање на годишната членарина кон ЗЕЛС. Како гости, на седницата беа поканети новоименуваниот министерот за локална самоуправа, Лирим Шабани и амбасадорот на Швајцарија во нашата земја, Н.Е. Стефано Лазарото, кои им се обратија на делегатите.
18 јули 2014
Во просториите на ЗЕЛС, на 15 јули 2014 година се одржа 27 седница на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините. На седницата беа разгледани неколку клучни документи важни за локалните власти како: Разгледување и давање мислење по Предлог - Уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата за 2015 година и разгледување и давање мислење по Предлог - Уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на приходите од ДДВ по општини за 2015 година. И двете уредби беа едногласно усвоени. Околу распределбата на приходите од ДДВ остануваат да важат иситите критериуми како и претходната година и тоа: Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините во Република Македонија, општините во градот Скопје и градот Скопје се распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари, потоа за сите општини во Република Македонија, на општините во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој се распределува за општините во Република Македонија во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и градот Скопје во износ од 12%.
8 јули 2014
-„Уште една седница на највисокото тело на ЗЕЛС, на која сите заедно ќе подискутираме за резултатите, предизвиците, приоритетите во развојот на општините. Сметам дека во континуитет постигнуваме напредок и јас лично сум задоволен, особено кога ќе погледнеме каде бевме пред девет години, кога на „ 1 јули“ во 2005 година започнавме со имплементацијата на процесот на децентрализацијата“ и каде сме сега. Сметам дека во голем процент напредокот е резултат на бројните активности што ги реализираме преку ЗЕЛС, каде сите обединети и единствени работиме на унапредување на овој процес и на квалитетно извршување на доверените надлежности.“
7 јули 2014
Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и претседателот на Инспекцискиот совет, Ванчо Каргов, на трети јули, 2014 година, во просториите на ЗЕЛС, потпишаа Меморандум за взаемна соработка. Меморандумот има за цел унапредување на инспекцискиот надзор и обезбедување на поголема превенција во почитување на законодавството, за да не се нанесува штета на финансиски и економски интереси на општините и на државата. Преку оваа соработка се очекува да се овозможи подигање на нивото на взаемната соработка во обезбедувањето на поголемо почитување на законите од областа на комунални дејности, градежништво, урбанизам, заштита на природната средина, спортот, образованието, туризмот и трговијата.
7 јули 2014
На 04 јули, 2014 година во ЗЕЛС Тренинг Центарот беше организиран еднодневна обука наменета за одговорните лица за управување со човечки ресурси од општините. Присутните членови на мрежата за УЧР при ЗЕЛС, беа запознаени со Стандардите за управување со човечки ресурси кои претставуваат алатка во управувањето со човечките ресурси во организационите единици, за која говореа Бранка М.Коцевска и Владимир Анчев од Министерството за информатичко општество и администрација. Тие ги запознаа присутните на обуката со целта на изработката на овие стандандарди кои се поделени во неколку области и како такви публикувани во второто издание насловено како “Стандарди за управување со човечки ресурси“, издадено од МИОА. “Стандардите за управување со човечки ресурси се потребни за да се унапреди работата на одделенијата за човечки ресурси и да се придонесе кон етаблирање ефективен систем за управување со човечки ресурси“, истакна Владимир. Тој се осврна и на улогата и одговорностите на организационата единица за УЧР, односно за нивните стратешки активности кои придонесуваат во развојот на човечкиот капитал во една организација, а со тоа индиректно влијаат на целокупниот развој и резултатите на таа организација.
4 јули 2014
На 04 јули, 2014 година, Генералното собрание на ЗЕЛС, ќе ја одржи третата седница, во хотелот „Александар палас“, со почеток во 12.00 часот. Пред девет години, во овој период, поточно на „1 јули“, во 2005 година, официјално започна имплементацијата на процесот на децентрализација на власта во Република Македонија. Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски,пред градоначалниците- делегати на Собранието, ќе го презентира извештајот за резултатите од работењето на ЗЕЛС за 2013 година и реализираните активности во првите шест месеци од оваа година. На Генералното собрание ќе биде разгледан и Финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2013 година, по што ќе се отвори дискусија за предизвиците со кои се соочуваат локалните власти. Се очекува на Собранието да бидат изнесени предлози и иницијативи од претставниците од локалните власти, за понатамошните чекори во развојот на општините.

Погледнете во нашата архива на вести
Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2014

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.