ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
29 јули 2016
Како дел од стратегијата за Југоисточна Европа - Strategy SEE2020 ги правиме првите чекори кон воспоставување на НАЛАС опсерваторија за децентрализација. НАЛАС повикува консултанти за позициите на меѓународни, регионални и национални експерти да помогнат во спроведувањето на Стратегијата за ЈИЕ 2020 - Работни места и просперитет во европска перспектива, особено во областа на ефективни јавни услуги кои се наоѓаат во рамките на управувањето за развој и раст од столбот на Стратегијата. Имаме отворен повик за меѓународни, регионални и национални експерти, кои ќе го изготват концептот и методологијата за децентрализација опсерваторија на Југоисточна Европа.
20 јули 2016
Управниот одбор на ЗЕЛС на 19 јули, 2016 година, во просториите на Заедницата ја одржа единаесеттата седница на која присуствуваа и новите членови што се од редот на Комитетот на советите, а кои беа избрани на последната седница на Генералното собрание на ЗЕЛС одржана овој месец. Присутните ја разгледуваа иницијативата за измени на Правилникот за начинот и условите за овозможување на услугите кон општините, упатеното барање од комуналните инспектори, а дискутираа и за предизвиците на релација ЕВН - локална власт околу наплатата на комуналната такса за уличното осветлување, како и за други прашања од надлежност на општините.
18 јули 2016
На 19 јули, 2016 година, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС, со почеток во 13.00 часот, Управниот одбор на ЗЕЛС ќе ја одржи единаесеттата седница. Членовите на Управниот одбор ќе ја разгледаат иницијативата на општина Куманово за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување на Правилникот за начинот и условите за овозможување на услугите кон општините, а ќе се дискутира и за потпишувањето на Меморандум за соработка меѓу ЗЕЛС и Министерство за информатичко општество и администрација. На седницата присутните ќе имаат можност да отворат дискусија и а други прашања од интерес на локалните власти.
18 јули 2016
Финскиот град Јоенсу, ги повикува сите европски градови и општини да го подигнат европското знаме над своето градско собрание, на 28 јули, последниот четврток од овој месец, или да го истакнат на секој друг можен начин. При тоа посочува да обезбедат фотографија и да ја постават на својата веб страна и на социјалните мрежи и да се поврзат на www.connectingeuropeans.eu под мотото #WeAreEurope.
8 јули 2016
Во организација на Институтот на регионите на Европа (ИРЕ), во периодот од 25 до 27 септември 2016 година, во Салцбург, Австрија ќе се одржи дванаесеттата по ред Конференција на европските региони и градови. Настанот ќе се фокусира на „Одржливоста на европските региони и градови“ на кој се поканети еминентни стручни лица од оваа област да ги презентираат своите искуства. Целта на настанот е да се развие дискусија во однос на Стратегијата за проширување на Европската комисија, но и да се споделат најдобрите практики од европските градови и региони од областа на енергетиката, регионален туризам, водостопанство и одржливо интегрирање на емигранти.
8 јули 2016
-“Заедницата на сите единици на локалната самоуправа од земјава и во 2015 година, даде одреден придонес за зацврстување на локалната власт, особено за јакнење на нашите општински капацитети и услугите кон граѓаните. Преку лобирањето, како наша основна обврска, до министерствата и другите адекватни институции поднесувавме иницијативи, предлози и решенија, особено во областа на урбанизмот, пожарникарството, руралниот развој, даноците и таксите, животната средина и други и дел од нив беа прифатени, некои одбиени, а за некои и понатаму продолжуваме со преговори.Политички состојби во овој период, имааодредени рефлексии и на нашето работење, поради што можеби не постигнавме некои покрупни чекори како во одредени, претходни периоди, но сепак успеавме да подобриме и уредиме важни состојби од нашата надлежност
7 јули 2016
Највисокото тело на Заедницата на единиците на локалната власт на Република Македонија–Генералното собрание на ЗЕЛС, ќе ја одржи седмата седница на 07 јули, 2016 година, со почеток во 12.00 часот, во хотелот „ Холидеј Ин”, во салата „ Милениум 1“, во Скопје.Градоначалниците ќе дискутираат за актуелни прашања од работењето на локалните власти во земјава, а ќе се избираат и нови делегати во Генералното собрание на ЗЕЛС, нови членови во Управниот одбор и еден член во Надзорниот одбор, од редот на Комитетот на советите. Ова е во согласност со измените во Статутот на ЗЕЛС, што беа изгласани на претходната седница на Генералното собрание, на иницијатива на Комитетот на советите, за поголема застапеност на општинските советници во одлучувачките тела на Заедницата.
6 јули 2016
Од 1 август 2016 година, сите постапки кои се спроведуваат врз основа на Закон за градежно земјиште (Сл. Весник на Република Македонија, бр. 15/2015,98/2015,193/2015,226/2015 и 31/2016), а пред се постапките за отуѓување и давање под закуп на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, постапките за отуѓување по пат на непосредна спогодба, постапките за засновање на правото на службеност и други, ќе се спроведуваат исклучиво по електронски пат, преку новиот информациски систем за градежно земјиште, поставен на интернет страната www.gradezno-zemjiste.mk. Овој систем е изработен од страна на Министерството за транспорт и врски (МТВ) во соработка со ЗЕЛС и истиот е подготвен за непречено користење во согласност со законските услови.
4 јули 2016
Десеттата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС на ЗЕЛС беше одржана на 10 јуни 2016 година во просториите на ЗЕЛС, на која посебно внимание беше посветено на пристигнатите барања од општините за разрешување на предизвиците со Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија (АКН на РМ). По тој повод беше повикан и присуствуваше директорот на АКН, Славче Трпески, кој ги образлагаше посочените состојби, меѓу кои и донесувањето на урбанистичко –планска документација во постапка која се спроведува на електронски начин, преку системот „е- урбанизам“ а, во согласност со новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање. Беше изнесен и предизвикот со геодетските елаборати за посебни намени изготвени непосредно по донесувањето на Законот за легализација во 2011 година, кои не се изработени во електронски облик, согласно новите подзаконски акти. На седницата беа разгледани и состојбите кога при веќе доставено барање за упис, заради некомплетна документација или погрешно прикачен доказ, Катастарот издава потврда дека објектот не може да се запише во катастарот, па инвеститорите се изложуваат на нова постапка која повлекува повеќекратно плаќање на надоместокот за упис. Се дискутираше и за состојбите во општините, во кои, согласно Закон е поднесено барање за легализација а, при тоа немаат сознанија дека постапката по конкретното барање и за конкретниот нелегален објект била завршена пред надлежен Суд, бидејќи Судот нема обврска да ја извести општината, нити има надлежност да проверува дали се води постапка за легализација на конкретниот објект пред општината како надлежен орган. На седницата членовите на УО донесоа одлука за свикување на Генералното собрание на ЗЕЛС на 07 јули, 2016 година,
1 јули 2016
Членовите на Мрежата на инспектори за патен сообраќај и патишта при ЗЕЛС, на 30 јуни, 2016 година во ЗЕЛС тренинг центарот одржаа седница на која дискутираа за поголем број прашања што се од надлежност на локалните власти. Присутните дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат при водењето на инспекциската постапка за физичко лице во согласност со член 99-а од Законот за превоз во патниот сообраќај, потоа за обврските кои произлегуваат од примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, утврдени во Службен весник на РМ бр. 37/2016 година, а беше изнесена и информација во врска со поднесената иницијатива од Град Скопје за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта. На седницата беше поканет и претставник од Министерството за транспорт и врски, со цел присутните да имаат можност непосредно да разговараат за можностите и начините на надминување на утврдените предизвици.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.