ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
21 октомври 2016
ЗЕЛС тренинг центарот на 21 октомври, 2016 година реализираше работилница за претставниците од одделенијата за Локален економски развој од општините, на која беше претставена регионалната Програма „Сертификација на општини со поволно деловно опкружување“. Оваа Програмата се реализира во нашата земја од 2011 година, а исто така и во земјите од регионот :Србија, Босна и Херцеговина, Република Српска, Хрватска, а од минатата година и во Црна Гора. ЗЕЛС заедно со Сојузот на стопански комори на Република Македонија (ССК) го сочинуваат Националното сертификационо тело, одговорно за нејзино спроведување во нашата земја. Досега низ процесот на сертификација минаа осум македонски општини, од кои шест се стекнаа со сертификатот, а во фаза на сертифицирање се две општини: Битола и Илинден.
14 октомври 2016
Комитетот на советите при ЗЕЛС, на 13 октомври, 2016 година, во Маврово ја одржа осмата седница. Присутните дискутираа за одредени организациони прашања поврзани за поефикасно работење на ова тело, а се разговараше и за организирањето на обуките на претседателите на општинските совети, во рамките на Проектот „ Зајакнување на општинските совети“ што го имплементира УНДП.
14 октомври 2016
-„Oпштинските совети за прв пат ќе бидат во фокус на иницијативите за развој на капацитетите на локалната самоуправа во Република Македонија низ еден комплексен и долгорочен проект кој цели кон зголемување на ефикасноста на општинските совети во извршување на нивната улога на надзор и застапување со што би се зголемила отчетноста и ефективноста на општинските власти во исполнување на потребите на граѓаните. Од исклучителна важност е и тоа што советниците имаа можност уште во подготвителната фаза на проектот да ги потенцираат нивните приоритетните потреби. Тие се во насока на потемелно разбирање на клучните буџетски документи, суштинско запознавање со финансиските и ревизорските извештаи и правната рамка која мора да се почитува при управување со финансиските средства на општината, како и потреба од обезбедување на понепосредна меѓусебна комуникација, соработка и надградување на советниците, што сега е и втемелено во овој Проект“.
14 октомври 2016
Присутните членови на Работната група за родова еднаквост на локално ниво, формирана со цел да ја изготви работната верзија на Акцискиот план за родова еднаквост на локално ниво на ЗЕЛС 2017-2020, на 13 октомври, 2016 година, во просториите на Заедницата дискутираа по дефинитивните предлози за содржината на овој документ, кои произлегоа од тридневната работилница што се одржа од 28-30 септември во Берово.. Појдовна цел беше планот да е во корелација со Стратегијата на ЗЕЛС 2016-2020 година. Односно, при oпределувањето на приоритетите и предвидените мерки, се тргнува од намерата овој документ да преставува посебна рамка на политиката за родова еднаквост на ЗЕЛС, истовремено следејќи ги мисијата, целите, задачите и активностите на Заедницата, но едновремено и остварувањето на националното законодавство и политики за родова еднаквост, што треба да ги спроведуваат локалните власти. Преку овој План ќе се зајакне и улогата на ЗЕЛС како промотор на Европската Повелба за еднаквост на жените и мажите во локалниот живот. Во тој контекст, во работната верзија на документот, присутните ги елаборираа и конкретизирааа заложбите, приоритетите и клучните акции на политиката на ЗЕЛС за промоција и унапредување на родовата еднаквост во локалната власт во следните три години.
10 октомври 2016
Во просториите на ЗЕЛС,на 10 октомври, 2016 година, на иницијатива на Регулаторна комисија за домувањебеше одржан состанок на кој беа изнесени предизвиците поврзани со спроведувањето на Законот за домување. Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски на почетокот на средбата изрази задоволство од иницираната соработка за заедничко решавање на проблемите, при што предложи и конкретни решенија за нивно надминување.
7 октомври 2016
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС), во согласност со активностите поврзани со јакнење на капацитетите на општинската администрација, и согласно Планот за обука за 2016 година, на 06 и 07 октомври 2016 година во ЗЕЛС Тренинг центарот во Скопје, организираше обука на тема „Финансиско управување и контрола и управување со ризици во јавниот сектор на локално ниво“ наменета за службениците задолжени за финансии и буџет од сите единици на локалната самоуправа.
6 октомври 2016
Кон крајот на месец август, ЗЕЛС започна со циклус на посети на своите членки –општините, што е во согласност и со Акцискиот план за оваа година. Целта на посетите е стручната служба на ЗЕЛС понепосредно да се запознае со предизвиците на секоја општина поединечно и да ги идентификува областите во кои ќе ги насочи своите понатамошни активности во лобирањето, преку подготвување предлог- законски решенија и поднесување иницијативи за измена и дополнување на постојните закони во полза на локалната власт. Во септември, започна изработката на Акциски план на ЗЕЛС за родова еднаквост 2017-2020 година. Формирана е работна група за родова еднаквост на локално ниво, чии членови во периодот од 27 до 30 септември 2016 година, во Берово спроведоа работилница на која ги утврдија рамките на овој план. Тој треба да претставува основа според која ќе се води ЗЕЛС при обезбедувањето поддршка на своите членки во оваа област и инспирација за утврдување на сет активности што ќе ги содржи Планот за работа за родова еднаквост на општината, како законска обврска на локалната власт.
29 септември 2016
На 29 септември 2016 година во просториите на ЗЕЛС, членовите на Комитетот на совети при ЗЕЛС одржаа консултативна средба со претставникот на Програмата за развој на Обединетите нации во Македонија, г. Тони Поповски.
29 септември 2016
„Општината, целата земја а најмногу граѓаните изгубија инвестиции приближно на седум милиони евра во изминатиов период само во општина Дебар, токму поради неажурност и неефикасност на централната власт во делот на усвојувањето на урбанистичката планска документација на општината. И по неколку пати ни се враќаат урбанистичките планови со забелешки, кои веќе сме ги корегирале или воопшто не постојат. Стојат во застој нови инвестиции, вработувања за граѓаните, средства за општината од комуналии за градење
29 септември 2016
На 27 септември, 2016 година, делегација од ЗЕЛС ја посети општината Центар Жупа, која има 15 населени месат и над 6.000 жители, а припаѓа на Југозападниот плански регион . Оваа посета е рамките на циклусот на посети на сите 81 единица на локална власт, што ЗЕЛС ги реализира во согласност со зацртаните активности од Акцискиот план за оваа година.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.