ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
21 јуни 2018
Во просориите на ЗЕЛС, на 20 јуни 2018 беше одржана првата седница на Комисијата за финансирање при ЗЕЛС. Согласно дневниот ред, првата точка се однесуваше на избор на претседател на Комисијата за финасирање при ЗЕЛС. Членовите едногласно го изгласаа за претседател на Комисијата Градоначалникот на општина Велес, г-дин Аце Коцевски. Тој се заблагодари на членовите на укажаната доверба и вети дека ќе се заложи оваа Комисија да понуди сериозни решенија за подобрување на финансиската состојба на сите ЕЛС. Инаку, тој е истовремено и Претседател на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините, формирана во согласност со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, и таа има вкупно девет члена, од кои пет се претставници на ЗЕЛС додека останатите четири члена се претставници од надлежните министерства.. Управниот одбор на ЗЕЛС, на третата седница, одржана на 26 декември, минатата година за членови на Комисијата за финансирање при ЗЕЛС ги избра: Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес, Жика Стојановски, градоначалник на општина Илинден, Сашо Поцков, градоначалник на општина Гевгелија, Блерим Беџети, градоначалник на општина Сарај и Николче Илијев, градоначалник на општина Кочани.
20 јуни 2018
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија во соработка со Американската амбасада во Република Македонија, на 19 јуни 2018 година, во просториите на ЗЕЛС, организираа презентација на тема “Добри практики за јавен менаџмент и решавање на јавните предизвици во локалната власт”. Презентацијата беше претставена од г-дин др. Лари Хубел (Larry Hubbell), академик со огромно искуство во областа на управувањето со човечките ресурси и развој на организации. Пред академската кариера, тој бил федерален кариерен службеник во Агенцијата за заштита на животната средина на САД, но бил и советник на високите политички претставници на администрациите на Картер, Реган и Буш во областите буџетирање и управување со човечките ресурси. Тој пред присутните градоначалници ги сподели своите практични и теоретски искуства кои се однесуваат на предусловите за градење на добар систем за управување со локалната власт со фокус на најдобрите практики во човековите права и управување со ресурси во јавниот сектор.
14 јуни 2018
Група ученици од неколку средни училишта во Скопје, предводени од Филип Ѓурчески, младински делегат од Република Македонија во Советот на Европа, на 13 јуни, 2018 година, го посетија ЗЕЛС. Целта на посетата беше средношколците, кои се дел од Проектот „Транспарентност за подобар свет“, да се запознаат со улогата и активностите на националната асоцијација на сите локални власти во земјата како и со процесот на децентрализација, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално ниво.
13 јуни 2018
-„ Јакнење на капацитетите на општинските координатори и на претставниците на општинските совети за родова еднаквост и буџетирање, како и поддршка на локалните власти за имплементирање на законските одредби за креирање на родово одговорни политики и родово сензитивни буџети, беа едни од поважните активности што ЗЕЛС ги спроведуваше во изминатите неколку години. Во завршна фаза сме на изработката и на Стратегијата за родово одговорни политики и буџетирање на ЗЕЛС за периодот 2018 -2030 година што ќе претставува важна насока за општините каде да се движат во следниот период во оваа област, а имаме и 20 општини потписнички на Европската повелба за родова еднаквост, утврдена од Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа. ЗЕЛС и натаму ќе продолжи со поддршката на општините во нивното градење и развивање на локалните политики за родова еднаквост“.
11 јуни 2018
Во просториите на ЗЕЛС, на 8 јуни, 2018 година се одржа состанок на претставници од единиците на локална власт со претставници од Министерството за внатрешни работи, од секторот на сообраќајна полиција. Овој состанок беше инициран на петтата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС, што се одржа на 31 мај, 2018 година, кога одредени општини посочија на предизвиците со кои се соочуваат при изнаоѓањето на решенија за усогласувањето на сообраќајниот режим и недостатокот на паркинг простор, кои најчесто наидуваат на различни толкувања и неодобрување од страна на претставниците од МВР
11 јуни 2018
Изработката на Стратегијата за родова еднаквост на ЗЕЛС 20180-2030 e во финална фаза. Работната група за родова еднаквост при ЗЕЛС, составена од координатори за еднакви можности од општините кои имаат побогато искуство во оваа област заедно со претставник од ЗЕЛС и експерт за родова еднаквост дадоа значаен придонес во изработката на овој документ. Целиот процес започна во март 2018, со поддршка на УН Жени и е дел од проектот „Зајакнување на капацитетите за одговорни родови политики и буџетирање на локално ниво“, имплементиран од ЗЕЛС.
8 јуни 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС на петтата седница, што се одржа овој месец, ги усвои новите Систематизирани ставови на Заедницата. Станува збор за листа на предлози и барања, што треба да претставуваат појдовната основа на ЗЕЛС во преговорите со централната власт, за подобрување на состојбите во општините и развојот на децентрализацијата во земјава. На седницата присуствуваше државниот секретар на Министерството за финансии, кој побара поголема ефикасност од општините при спроведувањето на новиот Закон за пријавување и евиденција на обврски. Беше разгледана и иницијативата доставена од Општина Тетово, која се однесува на Законот за игри на среќа. Присутните членови на Управниот одбор на ЗЕЛС отворија и многу други предизвици на локалните власти, меѓу кои: примената на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, регулирањето на сообраќајниот режим и паркинг местата, состојбата со кучињата скитници, долгиот процес на донесувањето на деталните урбанистички планови и друго.
4 јуни 2018
Во административната зграда на ЗЕЛС, на 31 мај, 2018 година, Управниот одбор на ЗЕЛС ја одржа петтата седница. Присутните дискутираа по утврдените точки од дневниот ред, кои се однесуваат на актуелни прашања од локално значење, а посебно внимание беше посветено на разгледувањето на нацрт - систематизираните ставови на ЗЕЛС. Станува збор за листа на предлози и барања, кои треба да претставуваат појдовната основа на ЗЕЛС во преговорите со централната власт, за подобрување на состојбите во општините и развојот на децентрализацијата во земјата. На присутните им се обрати државниот секретар на Министерството за финансии, Елена Трпковска, која побара поголема ефикасност од општините при спроведувањето на новиот Закон за пријавување и евиденција на обврски. Беше разгледана и иницијативата доставена од општината Тетово, која се однесува на Предлог -Законот за измени и дополнувања на Законот за игри на среќа. Присутните членови на Управниот одбор на ЗЕЛС отворија и многу други прашања на локалните власти, меѓу кои: примената на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, регулирањето на сообраќајниот режим и паркинг местата, состојбата со кучињата скитници, долгиот процес на донесувањето на деталните урбанистички планови и друго.
2 јуни 2018
Практичниот дел, односно вториот дел од испитот за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија се одржа на 31 мај, 2018 година, во Испитниот центар на Правниот факултет ,,Јустинијан Први“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Испитот го организираше ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски на Република Македонија (МТВ) . Од 132 пријавени кандидати, испитот го положија вкупно 127 општински лица. Резултатите на кандидатите беа јавно објавени веднаш по завршувањето на испитот и истите се наоѓаат на веб порталот на ЗЕЛС – zels.org.mk. Имено, кандидатите претходно го имаа положено теоретскиот дел со што практично го исполнија условот да се стекнат со потребната лиценца за да можат да ги водат постапките за отуѓување и давање под закуп на државно градежно земјиште во својата општина и воедно да ја користат софтверската апликација www.gradezno-zemjiste.mk. Со тоа поголем број општини исполнија уште еден од условите потребни за преземање и на оваа надлежност, што засега ја вршат 46 единици на локалната власт.
1 јуни 2018
„ Недоволно обезбедување на финансиски средства за реализирање на активности за родово одговорно буџетирање во општините. Недостаток на обезбедување на статистички податоци, особено на поделени родови статистики, како основа за планирање на активностите во оваа област или преземање на други адекватни мерки. Недоволна свест и сензитивност кај претставниците од одлучувачките тела и други чинители во локалната власт за потребата од посветување на посебно внимание на прашањата од родово одговорно буџетирање. Недоволна посветеност и фокусирање на прашањата за родова еднаквост во одредени сектори, како и немање или не применување на систем на следење на активностите од родовата еднаквост за утврдување на добиените резултатите “.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.