ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
22 март 2017
Делегација од Унија на општини од регионот Мармара (Република Турција), предводени од генералниот секретар Џемил Арслан, на 22 март, 2017 година беше во посета на ЗЕЛС. Целта на оваа заедничка средба е во насока на натамошно зајакнување на соработката меѓу овие две асоцијации на локални власти и взаемна размена на стекнатите искуства. Генералниот секретар, Арслан особено се интересираше за активностите на ЗЕЛС во делот на обезбедувањето на електронските услуги за граѓаните и правната и стручна поддршката што Заедницата им ја дава на своите членки, општините при нивната реализација. Тој исто така посочи дека во овој период Унијата на општини од регионот Мармара интензивно е посветена на справување со предизвиците предизвикани од бегалската криза од Сирија, односно поддршка на огромниот број жители од оваа земја кои се дојдени и подолг период престојуваат најмногу во општините од овој регион.
22 март 2017
ЗЕЛС и Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија на 21 март, 2017 година, во просториите на ЗЕЛС потпишаа Меморандум за меѓусебна соработка. Меморандумот се однесува на обезбедување на континуирана и продлабочена соработка меѓу стручни лица од Комората и од ЗЕЛС во процесот на изготвување на предлози и мерки за подобрување на сите административни процеси во општините и Град Скопје кои ги тангираат инженерите и градежните фирми.
17 март 2017
Управниот одбор на ЗЕЛС, на 17 март, 2017 година, во просториите на Заедницата ја одржа тринаесеттата седница на која беше разгледано доставеното известување од Министерството за локална самоуправа на Р.М, во врска со прашањето за времетраењето на мандатите на избраните градоначалници и членови на советите на единиците на локалната самоуправа, во услови кога не беа распишани локалните избори, во законски предвидениот рок.
17 март 2017
Мрежата на Европските младински престолнини (Network of the European Youth Capitals) објави повик за градови/општини кои имаат за цел да ги зголемат своите инвестиции во младите и кои размислуваат да се пријават за стекнување со титулата на Европска младинскa престолнина (www.europeanyouthcapital.org). Објавен е повик за пријавување за учество на обука - Training Youth-friendly urban programmes, која ќе се одржи од 5-7 април, 2017 година, во Клуј-Напока (Романија).
17 март 2017
Мрежата на противпожарни единици при ЗЕЛС одржа седница на 17 март, 2017 година во административната зграда на ЗЕЛС. На седницата се дискутираше за одредени прашања од деловникот за работа на Мрежата, при што беше донесена одлука за кооптирање на член во претседателството на мрежата.
13 март 2017
„Десет години развивање на “Форуми во заедницата“ во локалната власт во Република Македонија. Десет години надградување на демократските процеси преку воспоставување и примена на една нова граѓанска алатка во општините во нашата земја.“
3 март 2017
Во втората половина на месец февруари 2017 година, ЗЕЛС достави Акциски план за воспоставување електронски систем за размена на потребната документација за данокот за промет на недвижности. Акцискиот план беше подготвен од страна на работната група составена од претставници од повеќе општини, Град Скопје, одредени министерства и други релевантни институции и агенции. Овие активности произлегоа од предложените владини мерки за подобрување на деловното окружување, во согласност со препораките на извештајот „Дуинг бизнис 2017‘‘ на Светска банка, за скратување на времето и процедурите кај индикаторот „регистрирање на имот“. Со оглед на искуството што ЗЕЛС го има со воспоставувањето на електронскиот систем за добивање градежни дозволи „Е-дозвола за градба“, беше препорачано ЗЕЛС да ја формира работната група и да ги координира сите активности.
1 март 2017
По примената на електроската алатка „Е –урбанизам“ за изработка на просторна и урбанистичко- планска документација, општините ќе ја имаат можноста да го користат и Графичкиот регистар за градежно земјиште (ГРГЗ) што го имплементира Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија (АКН). По тој повод, претставници од оваа Агенција, од Министерството за транспорт и врски и фирмата изработувач на софтверот, во компјутерскиот центар на ЗЕЛС, на 23 и 24 февруари, 2017 година, ја претставија законската обврска, намената и целта на овој регистар и практично ги презентираа изработка и одобрувањето на урбанистичките планови и урбанистичката планска документација во контекст на ГРГЗ, при што говореа и за улогата на трите клучни алки во целиот процес: планерите, општината и АКН. Обуките ги организираше ЗЕЛС, при што беа поканети најмалку по двајца преставници од секоја општина, од областа на урбанистичкото планирање, кои беа распоредени во шест сесии, со цел понепосредно и подетално запознавање со регистарот.
9 февруари 2017
Светска банка (The World Bank) во моментот спроведува истражување на Центрите за граѓански услуги, поточно на лицата во јавната администрација кои испорачуваат голем број на јавни услуги за граѓаните. Истражувањето се спроведува преку on-line анкета https://goo.gl/forms/uq5yV3ByYWWaDVM03 која содржи шест дела и околу 30 прашања.
2 февруари 2017
Комитетот на советите при ЗЕЛС на 01 февруари, 2017 година, во просториите на Заедницата ја одржа деветтата седница, на која беше договорено во иднина седниците на ова тело да се одржуваат најмалку еднаш во месецот. Беше констатирана и измена во составот на Комитетот на Советите при ЗЕЛС. Досегашниот потпретседател на ова тело, Максим Димитриевски, дал оставка како претседател на Советотна општина Куманово бидејќи на парламентарните избори во декември е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија. На негово место, за претседател на Совет на општина Куманово е избран Александар Арсиќ, кој наедно го зазема и местото на потпретседател на Комитетот на советите при ЗЕЛС.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE


Гласило

Стратешки план 2011 - 2015


Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.