Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
13 ноември 2019
Советници и инспектори за животна средина од единиците на локалната власт, членови на Мрежата за животна средина при ЗЕЛС, на 12 ноември, 2019 година, во ЗЕЛС тренинг центарот проследија обука во која беше опфатено спроведувањето на прекршочната постапка во областа на животната средина, во согласност со новиот Закон за прекршочна постапка. Всушност, од 18 ноември, 2019 година, инспекторите треба да постапуваат во согласност со одредбите од новиот Закон за прекршоци, за што во изминатите шест месеци се направени и усогласувања во останатата законска регулатива. Беше посочено дека соодветно усогласување е направено и во Законот за животна средина и дека се очекува најдоцна до крајот на овој месец, измените на овој Закон да стапат во сила, по што ќе следи усогласување и во останатите 11 закони од областа на животната средина.
7 ноември 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС, на 6 ноември, 2019 година ја одржа дванаесеттата седница на која беа разгледани низа актуелни прашања поврзани со спроведување на надлежностите на локалните власти, како и со работењето на ЗЕЛС. На почетокот на седницата присутните го разгледаа Предлог Буџетот на ЗЕЛС за 2020 година, Планот за работа на ЗЕЛС за 2020 година и Планот за јавни набавки за следната година. Овие значајни документи за работењето на ЗЕЛС беа едногласно усвоени од Управниот одбор, а истите ќе бидат разгледани и од страна на Генералното собрание на ЗЕЛС. Беше утврдено дека следната, петта седница на ова највисоко тело на ЗЕЛС ( Генералното собрание) ќе се одржи на 5 декември, 2019 година во Скопје. На седницата беше утврден и предлог за нов член во Комитетот на советите при ЗЕЛС, од Полошкиот плански регион, поради промени во позицијата на сегашниот претставник во ова тело, што треба да биде изнесен пред Генералното собрание. ЗЕЛС се подготвува и за донесување на нов стратегиски план за периодот 2021 -2026 година, поради што членовите на Управниот одбор го утврдија составот на Комисија за стратешко планирање при ЗЕЛС, што во следниот период треба активно да работи на утврдувањето на натамошните правци на дејствување на Заедницата.
6 ноември 2019
Циклусот од шест работилници што го организираше ЗЕЛС за претседателите на советите на општините од осумте плански региони во земјава заврши кон средината на октомври. Присутните беа информирани за улогата и активностите на Комитетот на советите при ЗЕЛС и можностите што тој ги нуди за разгледување и разрешување на предизвиците со кои се соочуваат општинските совети. Беа пренесени и ставовите на органите и телата на ЗЕЛС, а присутните беа информирани и за предлог-решенијата за продолжување на процесот на децентрализацијата. Од средбите произлезе генералниот заклучок за потребата од поголема меѓусебна соработка на претседателите на советите на регионално ново, потребата од јакнење на капацитетите на советникот и обезбедување на соодветна поддршка од општинската администрација за активностите на советот. Во октомври заврши и циклусот од трите дебати што ги организираше ЗЕЛС и Мисијата на ОБСЕ, во насока на идентификување на клучните предизвици и утврдување на решенија за успешно спроведување на реформата на јавната администрација на локално ниво. На дебатите учествуваа претставници од одделенијата за управување со човечки ресурси од општините, секретари на општини и претставници на граѓанското општество.
6 ноември 2019
Проектот „Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“ што ЗЕЛС започна да го реализира оваа година, беше презентиран пред неколку градоначалнички, претседателки на општински совети и општински координаторки, во рамките на дводневната обука што се организираше на 3 и 4 ноември, 2019 година во Струга. На овој настан беше формирана и Лоби групата за родова еднаквост на ЗЕЛС, што претставува дел од Проектот , а е во насока на застапување на интересите на локалните родови политики пред централната власт.
31 октомври 2019
Претставници од одделенијата за локален економски развој и одговорните лица во општините за прашања од областа на социјалата, на 31 октомври, 2019 година во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот имаа можност да бидат запознаени со “Проектот за подобрување на социјалните услуги“. Настанот го организираше Министерството за труд и социјална политика во соработка со ЗЕЛС, во насока локалните власти детално да бидат информирани за можностите за развој на социјалните услуги, во согласност со потребите на корисниците.
28 октомври 2019
Во ЗЕЛС тренинг центарот, на 25 октомври, 2019 беше одржана работна средба на координаторите за еднакви можности од општините, на која беа презентирани активностите предвидени во новиот проект - “Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“. Проектот ќе го реализира ЗЕЛС со поддршка на UN Women и ќе се спроведува до втората половина на 2021 година. Основната цел на проектот е општините да имплементираат напредни политики за родова еднаквост на локално ниво.
19 октомври 2019
Со одржување на средбата на претседателите на советите од Североисточниот регион на 17 октомври, во Општина Крива Паланка, ЗЕЛС ја заокружи оваа активност која се спроведуваше низ изминативе два месеци, по иницијатива на членовите на Комитетот на Совети во ЗЕЛС.
18 октомври 2019
На 16 октомври, 2019 година, во Општина Дебар, ЗЕЛС во соработка со претседателот на советот на оваа општина, Башким Машкули, организираше работилница на претседателите на општинските совети од Југозападниот и од Полошкиот регион. Оваа средба, петта по ред, е резултат на иницијативата која произлезе од последната седница на Комитетот на советите ЗЕЛС за поголема информираност на советите од соодветните региони за работата на Комитетот, за сите актуелни ставови и иницијативи донесените од органите и телата на ЗЕЛС, како и за јакнење на регионалната соработка меѓу претседателите на општинските совети.
18 октомври 2019
На 14 октомври, 2019 година, во хотелот „Континентал“ во Скопје, ЗЕЛС организира работилница на претседателите на општинските совети од Скопскиот плански регион. Оваа средба беше во рамките на иницијативата на ЗЕЛС да обезбеди зајакнување на регионалната соработка на претседателите на општинските совети и да ги информира за сите актуелни ставови и иницијативи донесените од органите и телата на Заедницата. Иницијативата беше утврдена на третата седница на Комитетот на советите, што се одржа на 4 јули, 2019 година, кога беше посочено дека за поуспешно работење на Комитетот потребна е поголема информираност на сите општински совети за преземените иницијативи и активности на ЗЕЛС, нивна меѓусебна соработка и утврдување на заеднички ставови и иницијативи од значење за развој на локалната власт.
17 октомври 2019
Една од важните реформи во образованието во нашата земја претставува реформата на средното стручно образование. Во таа насока, на 15 октомври, 2019 година, ЗЕЛС организираше работилница за лицата задолжени за образование од локалната власт на тема - “Предизвиците на локалната самоуправа во средното стручно образование“. Работилницата беше одржана во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот и претставуваше дел од Годишниот план за обуки на ЗЕЛС за 2019 година. На работилницата беа поканети претставници од Центарот за стручно образование и обуки (ЦСОО) и претставниците на Советот за стручно образование и обука во чиј состав се претставници од министерствата за образование; за финансии; за труд и социјална политика; за економија; потоа од Бирото за развој на образованието, ЗЕЛС, Сојузот на стопански комори, Агенција за вработување, СОНК, Стопанската комора.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.