Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Публикации и Прирачници

ПРИРАЧНИК за градоначалниците и советниците за надлежностите на Локалната Самоуправа 2017
ПРИРАЧНИК - Форум во заедницата во 11 чекори  (Анекси)
БРОШУРА Форуми во заедницата 2006-2016
ЛЕТОК за презентација на Општински Буџет

ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА  СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА  ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Енергетска ефикасност во асоцијации на општини -
ДА ИЗГРАДИМЕ ЗАЕДНО ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖЛИВИ ОПШТИНИ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЈИE

Енергетска ефикасност во асоцијации на општини -
ПРИДОБИВАЈТЕ ОД ПРИСТАПУВАЊЕТО ВО ИНИЦИЈАТИВАТА НА ПОВЕЛБАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ЕУ

Индикатори за фискална децентрализација за Југиосточна Европа
Монографија 40 години ЗЕЛС
Адресар на општините во Република Македонија
Каталог на културни манифестации на ЕЛС

Стратегија за лобирање и застапување за енергетската ефикасност во асоцијациите на општините во земјите од јие

Практичен водич за издавање на Б-дозволи
Практичен водич за работа на комисиите за односи меѓу заедниците
Концепт за општински центри за услуги
Водич за ЕЛС
Директиви за локалната даночна администрација
Водич за постапките во урбаното планирање за ЕЛС
Водич за постапките во финансискиот менаџмент за ЕЛС
Водич за постапките во комуналните дејности за ЕЛС
Преглед на децентрализацијата 2008
Јас и мојата општина.pdf
Етички кодекс за локалните функционери
Лидерски стандарди
Избор на најдобри практики во единиците на локланата самоуправа
на Република Македонија
Кон транспарентна општина
Правила за работа на месните заедници
Извештај за тековната состојба и потребите на општините за влез
во втората фаза од фискалната децентрализација во Република Македонија

Прирачник за новоизбраните локални функционери 2013
Прирачник за задолжување на локалните самоуправи на Југоисточна Европа
Практични совети за поефикасно финансиско управување во единиците на локалната самоуправа
Анализа на состојбите социјалната заштита и социјално вклучување на локално ниво
Финансиско известување според сметководство на готовинска основа (стандард, примери и објаснувања)
Системи за мерење на работењето и Вредност за пари
Прирачник за поддршка за решавањето спорови во мултикултурните заедници

Прирачник форум во заедницата во 11 чекори

Прирачник за изработка на локални стратегии во областа на ИКТ

Прирачник за работа на вработените во центрите за општински услуги

Прирачник за новоизбраните локални функционери 2009

Прирачник за стратешко планирање на локалниот развој

Прирачник за локалните туристички знаци

Прирачник за ЈПП
Прирачник за административните процедури во управната постапка
во областа на финансискиот менџмент
Прирачник за административни процедури во управната постапка
во областа на комуналните дејности
Прирачник за примена на општата управна постапка
Прирачник за админстативни процедури во управната постапка во
областа на урбанизмот
Прирачник за задолжување на локалните самоуправи на Југоисточна Европа
Анализа на состојбите социјалната заштита и социјално вклучување на локално ниво
Практични совети за поефикасно финансиско управување во единиците на локалната самоуправа
Финансиско известување според сметководство на готовинска основа (стандард, примери и објаснувања)
Системи за мерење на работењето и Вредност за пари
 

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.