Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава


ЗЕЛС Документи

Oпштините во Република Северна Mакедонија и EУ фондовите

Правилник за на услугите кои се обезбедуваат по основ членство во ЗЕЛС и останатите кои се обезбедуваат врз основа на специфичен надомест
Стратегија за ИКТ развој на ЗЕЛС
Студија за ПР активностите на општините во Република
Ефектите од економската и финансиската криза врз општините
Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места во стручната служба на ЗЕЛС
Комуникациска стратегија на ЗЕЛС
Истражување за системот за градежна дозвола

Систематизирани ставови на ЗЕЛС

СИСТЕМАТИЗИРАНИ СТАВОВИ НА ЗЕЛС мај 2018

СИСТЕМАТИЗИРАНИ СТАВОВИ НА ЗЕЛС декември 2011

СИСТЕМАТИЗИРАНИ СТАВОВИ НА ЗЕЛС ноември 2011

ЗЕЛС систематизирани ставови ( Ноември 2010 година)

ЗЕЛС систематизирани ставови ( Јуни 2009 година)

ЗЕЛС систематизирани ставови ( Декември 2008 година)

ЗЕЛС систематизирани ставови (јуни 2007 година)

ЗЕЛС систематизирани ставови (ноември 2006 година)Годишни Извештаи на ЗЕЛС

Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2019
Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2018
Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2017
Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2016
Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2015
Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2014

Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2013

Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2012

Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2011

Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2010

Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2009

Годишен извештај за работата на ЗЕЛС за 2008

Годишен Извештај за работата на ЗЕЛС за 2007

Годишен Извештај за работата на ЗЕЛС за 2006Буџет на ЗЕЛС

Буџет на ЗЕЛС за 2019 година
Буџет на ЗЕЛС за 2018 година
Буџет на ЗЕЛС за 2017 година

Буџет на ЗЕЛС за 2016 година

Буџет на ЗЕЛС за 2015 година

Буџет на ЗЕЛС за 2014 година

Буџет на ЗЕЛС за 2013 година

Буџет на ЗЕЛС за 2012 година

Буџет на ЗЕЛС за 2011 година

Буџет на ЗЕЛС за 2010 година

Буџет на ЗЕЛС за 2009 година

Буџет на ЗЕЛС за 2008 година

Буџет на ЗЕЛС за 2007 година

Буџет на ЗЕЛС за 2005 годинаГодишен План за Јавни Набавки

Годишен План за јавни набавки за 2020 година
Годишен План за јавни набавки за 2019 година
Годишен План за јавни набавки за 2018 година

Финансиски Извештаи на ЗЕЛС

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2018

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2017

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2016

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2015

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2014

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2013

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2012

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2011

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2010

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2009

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2008

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2007

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2006

Финансиски извештај за работата на ЗЕЛС за 2005Образци

Решенија за данок на имот и за комунална такса
Финансиски менаџмент
Комунална дејност
Урбанизам
Данок на имот
Комунална такса
Решенија и одлуки за трговска дејност од мал обем
Образец 1  Образец 2  Образец 3  Образец 4  Образец 5
Образец 6  Образец 7  Образец 8  Образец 9  Образец 10
Образец 11  Образец 12  Образец 13  Образец 14  Образец 15
Теркови за инспекција
Записник за констатација
Решение за прекин на градба
Решение за отстранување на градба (1)
Решение за отстранување на градба (2)
Решение за отстранување на градба (3)
Решение за отстранување на градба (4)
Заклучок за дозвола на извршување
Покана за странка
Примери на прекршочни пријави
За правно лице - надзор
За правно лице - изведувач
За правно лице
За правно лице - градител или изведувач по затварање на градилиште
За правно лице - сопственик
За надзорен инженер
За одговорно или физичко лице
За одговорно или физичко лице - изведувач
За одговорно или физичко лице - надзор
За проектант
За проектантска фирма (правно лице)
За ревидент
За учесници во изградбата
За физичко лице - сопственик
За физичко лице - градител/изведувач
Примери на овластувања
Предлог на образец за овластување на општинските урбанистички инспектори
Предлог на образец за овластување на општинските градежни инспекториПример Општински Акти

Нацрт - Статут на општина
Правилник за јавност во работата на општината
Пример: Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација за мали општини
Пример: Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација за големи општини
Пример: Одлука за организирање на општинската организација
Краток вовед кон пример одлуките за канализација и водоснабдување
Пример: Предлог-одлука за улсовите и начинот за одведување, собирање, пречистување и испуштање на отпадните води
Пример: Предлог-одлука за условите и начинот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
Одредби за слободен пристап до информации од јавен карактер на локално ниво


 

Останати документи

Акциски план на ЗЕЛС за Истанбулска конвенција 2019

Конгрес на Локални и регионални власти - Локална демократија во Република Македонија

Предфинална верзија на АП на ЗЕЛС за справување со климатски промени
План за јавност во работата на општината
Евиденција и управување со општински имот
Апликативен формулар за општините
email адреси на општините
Списоци на претседатели на совети и советниците на општините во Република Македонија
Телфонски броеви на градоначалниците на општините во Република Македонија
Инвестициони дестинации на општините во Македонија
Оцена на односите во општините и улогата на месните заедници
Анализа на ИТ опременост на општините во РМ, Ноември 2005
Презентација - Предлог опции за одржување на компјутерските лаборатории во училиштата
Програма за имплементација на процесот на децентрализација 2008 -2010
Повелба за рамноправност на мажите и жените во локалните заедници
Декларација за вклученост на заедницата Ново Село,Тетово,Битола
Фонтови за ЕЛС 

                  Меморандуми за соработка                 

ЗЕЛС и Влада на Р.М.
ЗЕЛС и АДКОМ
ЗЕЛС и Црвен Крст на Р.М.
ЗЕЛС и ЕВН
ЗЕЛС и Независниот Синдикат на Пожарникарите на Р.М.
ЗЕЛС и Сојузот на Здруженијата на Пензионери на Р.М.
ЗЕЛС и СОНК
ЗЕЛС, Мин. за образование и наука на Р.М. и Агенција за млади и спорт на Р.М.
ЗЕЛС и Агенција за странски инвестиции на Р.М.
ЗЕЛС и Постојана конференција на градови и општини
ЗЕЛС и Асоцијација на општини и градови на Словенија
ЗЕЛС и Генерален директорат за енергија на европската комисија


Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.