ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
Прес конференција
9 мај 2017

Почитувани,

Денешното обраќање до јавноста и медиумите во Република Македонија го правиме за да ja пренесеме големата загриженост на ЗЕЛС и да укажеме на последиците кои би можеле да настанат по нормалното функционирање на локалната смаоуправа во Републиката.

Денес Ви се обраќаме ние тројца, не само како градоначалници туку пред се како Претседател на ЗЕЛС, јас Коце Трајановски, како и потпретседателите на ЗЕЛС г-дин Невзат Бејта и г-дин Зоран Дамјановски со што сакаме да испратиме порака за воедначен став и иста загриженост за она што се најавува дека ќе следи а е поврзано со локалната самоуправа во нашата држава.

Би сакал да изразам задоволство што во изминатиот период токму медиумите посветија огромно внимание на прашањето за нормалното функционирање на локалната самоуправа при што вклучуја и мислења на видни личности кои дадоа самостојно и лично мислење во однос на ова прашање. Потенцираме дека нивните мислења беа лични и стручни, но тоа не значи дека на таков начин ќе го надминеме проблемот со непреченото функционирање на локалната самоуправа. Јавноста мора да биде убедена дека да се биде градоначалник и член на Совет претставува обврска која е преточена во носење на одлуки. Нити еден градоначалник не сака да носи одлуки кои не се Законски поткрепени. ЗЕЛС е во контакт со сите градоначалници и советници и нивниот став му е познат, а тој е дека се додека не се создадат соодветни Законски предуслови, градоначалниците и Советите нема да носат одлуки, затоа што во спротивно ризикуваат дека преземаат противнправно поведение. Притисокот е дотолку поголем што правото на локална самоуправа претставува право на граѓанинот утврдено со Устав. Не е дозволено да се ограничува ова право на граѓанинот.

Законската рамка со која се уредува прашањето на траењето на мандатот на членовите не советот и градоначалниците се Законот за локалната самоуправа и Изборниот Законик, како и Уставот на Република Македонија. Со членот 35 од Законот за локалната самоуправа се утврдува дека членовите на советот се избираат за време од 4 години, сметано од денот на преземањето на функцијата со акт на државната изборна комисија. Но со членот 49 од истиот Закон се утврдува дека градоначалникот се избира секоја четврта година на непосредни избори. Со членот 52 од истиот Закон се утврдува рокот од 7 дена за преземање на должоста на новоизбраниот градоначалник од актуелниот. Сакаме да укажаме и на Изборниот Законик со кој се утврдува дека локалните избори ги распишува Претседателот на Собранието и истите треба да се одржат во првата половина на месец мај.

Министерството за локална самоуправа и Министерството за правда го известија ЗЕЛС во текот на месец март дека применувајќи ги одредбите на Изборниот Законик, мандатот се смета дека треба да престане на 15 мај оваа година.

Постапувајќи по оваа толкување издадено од овие два органи на управата, нашиот страв е дека ќе настанат последици по нормалното функционирање на локалната самоуправа, односно истата нема да може да ги извршува своите функции со оглед дека нити Советот ќе носи одлуки, нити градоначалникот ќе има право истите да ги спроведува или да одлучува за права и обврски кои му се утврдени како надлежност со посебни Закони.


Ова го правиме пред се во интерес на граѓаните.


Ќе ги спомнеме само неколкуте клучни надлежности, иако со посебните Закони се уредени повеќе изречни надлежности на општината и градоначалникот:

- Градежните дозволи нема да се издаваат.

- Градежното земјиште, со кое управува локалната самоуправа, веќе нема да се оттуѓува или дава под закуп.

- Околу 5000 вработени во локалната самоуправа нема да примаат плата.

- Околу 10000 вработени во јавните општински претпријатија нема да примаат плата.

- Околу 30000 вработени во основното и средното образование нема да примаат плата.

- Ќе се доведат во прашање функционирањата на општински јавни установи и тоа сите културни, образовни институции на локално ниво, противпожарна служба, како музеи, театри, домови на култура, спортски објекти, золошки градини и слично.

- Нема да можат да се склучуваат бракови во државава. Само да потсетам дека при секое склучување на брак, официјални сведоци се претставници на општинските совети.

- Ќе престанат сите започнати и ќе се запрат планираните инвестиции, како во инфраструктурата на општините, така и во сите други објекти кои се надлежност на локалната самоуправа.

- Нема да може да се врши исплата на комуналии како струја, вода и слично во сите институции на локално ниво, што ќе значи дека истите институции, а пред се градинките и училиштата ќе треба да се затворат а децата да се испратат дома.

- Ќе се стопира развојот на бизнисите и фирмите, затоа што нема да се издаваат Б интегрираните дозволи.

- Нема да има улично осветлување заради тоа што за истото се грижи локалната самоурава.

- Многу културни манифестации ќе се откажат.

Заради се ова, денес ЗЕЛС апелира и сугерира Парламентот на Република Македонија, итно и без одлагање, а најдоцна до петок оваа недела, да изнајдат решение за оваа состојба за да не се доведат граѓаните во положба која никој не ја посакува. Една од можностите е измена на Изборниот законик, наместо прва половина на мај да се утврди нов датум за одржување на локалните избори.


До Уставниот суд на Република Македонија е доставена иницијатива од Министерството за локална самоуправа за да се разгледаат одредени членови на Изборниот законик и Законот за локална самоуправа а во однос на мандатите на градоначалниците и претставниците на општинските советници.

Сакам да замолам никој да не го злоупотреби ова наше обраќање како форма на притисок, туку како барање за итно решавање на проблемот, а во интерес на граѓаните на Република Македонија..


Ви благодарам...назад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.