ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


16 август 2018
„Надлежности на комунална инспекција на локално ниво“ беше темата на обуката што ја организираше ЗЕЛС за комуналните инспектори и претставници од општинската администрација, на 16 август, 2018 година во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот. Претставниците од локалната власт беа поделени во две групи. Првата ја следеше обуката во периодот од 9.00 до 13. 00 часот, а втората од 13.00 до 16. 00 часот. Присутните имаа можност да постават прашања за предизвиците со кои се соочуваат при спроведувањето на законските прописи , да разменат искуства со своите колеги за начинот на спроведувањето на постапките, да изнесат одредени предлози во насока на иницирање на законски измени за обезбедување на поголема ефикасност во спроведувањето на надлежностите од оваа област.
30 јули 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС ја одржа шестата седница, каде една од клучните точки на дневниот ред беше разгледувањето на финансиските предизвици со кои се соочуваат локалните власти во областа на образованието, а посебен акцент беше ставен и на долговите за превозот на учениците. На седницата присуствуваше и министерот за образование и наука, Арбер Адеми. Беше констатирано дека станува збор за алармантна состојба, бидејќи голем број на општини се соочуваат со огромни наталожени долгови на училиштата. Управниот одбор формираше работната група, составена од градоначалници и претставници од МОН, со задача да бидат предложени најсоодветни решенија за надминување на овие состојби. Работната група се состана и донесе предлози за краткорочни и за долгорочни мерки. Пред сè беше предложено, Владата на Република Македонија под итно да ги сервисира долговите на општините кои се со блокирани сметки и кои не можат да ги извршуваат своите надлежности, како и долговите на образовните институции со блокирани сметки. За понатаму да не може повторно да се генерираат нови долгови беа предложени одредени иницијативи за законски измени и донесување на правилници, особено во делот на уредувањето на превозот на учениците. Овие предлози ЗЕЛС во писмена форма ги достави до Претседателот на Владата на Република Македонија и до министрите: за образование и наука, за транспорт и врски и за финансии, со барање итно да бидат прифатени.
26 јули 2018
„Подготвување на годишен план за промоција и комуникации со јавноста“ беше темата на работилницата за членовите на Мрежата на лица за односи со јавноста во локалната власт, што се одржа на 25 јули, 2018 година во ЗЕЛС тренинг центарот. Во согласност со член 8, од Законот за локална самоуправа е утврдено дека општината, органите на општината, комисиите на Советот и јавните служби основани од општината се должни без надоместок да ги информираат граѓаните за својата работа, како и за плановите и програмите кои се од значење за развојот на општината, на начин утврден со Статутот на општината. Исто така општината е должна на граѓаните да им овозможи пристап кон основните информации за услугите што им ги обезбедува на начин и под услови утврдени во Статутот. Во таа насока и во согласност со член 22 од истиот Закон, каде се утврдени надлежностите на локалната власт и член 62, и одделението за односи со јавноста, односно лицето за односи со јавноста треба да изработи годишна програма на активности во оваа област.
20 јули 2018
Во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 16 јули, 2018 година беше одржана бесплатна еднодневна работилница за запознавање на процесите и придобивките на изработка на планови за оддржлива урбана мобилност (SUMP). Општините покажаа голем интерес за оваа тема, но ја проследија претставниците од 16 општини кои први се пријавија на повикот на ЗЕЛС. Од секоја општина имаше по двајца претставници од бараните области: урбанизам ,сообраќај, енергетика и заштита на животната средина.
13 јули 2018
Претседателката на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа, Гудрун Мослер-Тернстром упати апел до сите земји членки на Советот, за аплицирање на младите за учество на 36-та и 37-та седница на Конгресот на локални и регионални власти. Таа во писмото посочи дека Конгресот сака да продолжи да го гради успехот на иницијативата "Подмладување на политиката" и дека ќе продолжи да поканува млади делегати да учествуваат на седниците на Конгресот во 2019 година кои потоа ќе креираат проекти во својата земја.
13 јули 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС на 12 јули, 2018 година, ја одржа шестата седница во просториите на ЗЕЛС. Една од клучните точки на дневниот ред беше разгледување на финансиските предизвици со кои се соочуваат локалните власти во областа на образованието, каде посебно внимание беше посветено на долговите за превозот на учениците. На седницата присуствуваше и Министерот за образование и наука, Арбер Адеми. Членовите на Управниот одбор дискутираа и за натамошните чекори поврзани со примената на алатката за транспарентност на избраните функционери на локално ниво, а беа разгледани и повеќе иницијативи, меѓу кои на општина Чаир и на Мрежата на сообраќајни инспектори при ЗЕЛС.
12 јули 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС денес (12 јули,2018 година) со почеток во 12.00 часот, во просториите на ЗЕЛС ќе ја одржи шестата седница. На седницата ќе бидат разгледани финансиските предизвиците со кои се соочуваат локалните власти во областа на образованието при што е поканет и Министерот за образование и наука, Арбер Адеми . На дневен ред е поставена и точката за преземање на понатамошни чекори поврзани со примената на алатката за транспарентност на избраните функционери на локално ниво. Ќе биде разгледана иницијативата на Мрежата на сообраќајни инспектори при ЗЕЛС за одредени законски измени, а ќе се дискутира и за иницијативите на делегатите изнесени на втората седница на Генералното собрание на ЗЕЛС како и за други предлози што општините ги доставиле во ЗЕЛС.
11 јули 2018
Европската комисија повикува за аплицирање за награди за „ 2021 European Green Capital“ и „2020 European Green Leaf Awards“. Овие натпревари се отворени за европските градови од земјите членки на Европската Унија, од земјите кандидати за членство во ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија со цел да ги прослават градовите што се посветени на социјалната и економската одржливост и на заштитата на животната средина. Во Брошурата ,,Дали вашиот град ќе биде следен победник - ,, Европски зелен град“ , подетално се објаснети условите на натпреварот http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/EGCA_2021_Will_Your_City_Brochure.pdf​ а во Брошурата http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/02/EGLA_2020_Will_Your_City_Brochure.pdf е објаснето значењето на наградата -2020 година.
11 јули 2018
Изработување на ,,Правилник за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ“ и ,,Правилник за исплата на плати“ како и утврдување на критериуми при постапка за вработување на пожарникари, беше темата на работилницата што се одржа на 10 јули, 2018 во ЗЕЛС тренинг центарот на која учествуваа членовите на Мрежата за човечки ресурси (УЧР) при ЗЕЛС. Присутните разгледуваа вакви предлог-документи изработени од лица од УЧР од неколку општини, кои претставуваа основа за развивање на дискусијата која се одвиваше во насока како општините, кои на својата територија имаат ТПП единици, да подготват најадекватни правилници.
11 јули 2018
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 11.07.2018

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.