Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


24 јануари 2020
Предмет на оваа Објава со електронско јавно наддавање е продажба на движна ствар – патничко моторно возило сопственост на ЗЕЛС кое се продава согласно Одлуката за отуѓување на движна ствар – моторно возило во сопственост на ЗЕЛС бр.0202 – 491/3 од 22 мај,2019г.,донесена од страна на Управниот одбор на ЗЕЛС.
17 јануари 2020
За потребите на Проектот “Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“ (2019-2021) 1.Опис на проектот ЗЕЛС со поддршка на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените континуирано работи на зајакнување на капацитетите на општините за имплементирање на политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. Во таа насока е и проектот “ Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021), кој треба да придонесе и при имплементацијата на активностите од Стратегијата за родова еднаквост на ЗЕЛС 2018-2030.
10 јануари 2020
ЗЕЛС реализира бројни активности во месец декември, меѓу кои беше и одржувањето на петтата седница на Генералното собрание, највисокото тело на Заедницата. Делегатите усвоија значајни документи за работењето на ЗЕЛС за следната година: Акцискиот план и Буџетот на ЗЕЛС за 2020 година, а беа усвоени и одредени измени на Статутот на ЗЕЛС. Претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, ги информираше делегатите до каде е реализацијата на новиот предлог- концепт на ЗЕЛС за унапредување на системот на локалната власт во нашата земја. Тој потенцираше дека генералната заложба на ЗЕЛС е да се продлабочи процесот на децентрализацијата, но префрлањето на нови надлежности задолжително да биде проследено со адекватни финансиски средства за нивна реализација. Шилегов апелираше до присутните и за поголема активност на општините во собирањето на сопствените приходи, особено на данокот на имот.
30 декември 2019
ЗАЕДНИЦАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ЗЕЛС, ВИ ЈА ЧЕСТИТА НОВАТА 2020 ГОДИНА И ВИ ПОСАКУВА ДОБРО ЗДРАВЈЕ, УСПЕХ и ПРОСПЕРИТЕТ ВО РАБОТАТА
25 декември 2019
Градот Скопје, по истекот на две години од добивањето на сертификатот за поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа (БФЦ ЈИЕ), се пријави на јавниот повик што го објавија ЗЕЛС и Сојузот на стопански комори ( Национален технички секретаријата) да изврши ресертификација. Тоа значи дека Град Скопје одлучи и понатаму да го задржи епитетот „Град со поволно деловно опкружување“, односно дека стратешки е определен да го унапредува својот деловен амбиент, да привлекува инвестиции и да го поттикнува развојот на локалната економија. БФЦ ЈИЕ Сертификатот всушност претставува своевидна гаранција за постојните стопанственици и за потенцијалните инвеститори дека од локалната администрација ќе добијат услуги и информации на начин што ќе го олеснат нивното деловно работење.
23 декември 2019
Изработка на стратегии на комисиите за еднакви можности во општините; обезбедување на финансиски средства за работењето на комисиите и за спроведувањето на Програмата; поголема соработка помеѓу општинските координатори и членовите на Комисијата; задолжително присуство на членовите на комисијата на состаноците што треба да се организираат најмалку еднаш во месецот; јакнење на капацитетите на координаторот и на членовите на КЕМ преку посета на обуки, работилници и форуми; обезбедување на поголемо информирање на вработените, на советниците и на целокупната јавност за значењето на родовата еднаквост и РОБ во локалната власт, како и обезбедување на родово разделени податоци. Ова беа заклучоците од работната средба на членовите на тематската работна група за родова еднаквост, што се одржа на 13 декември, 2019 година во хотелот „ Арка“ во Скопје, изнесени на работниот дел -„Како да се унапреди работата на Комисиите за еднакви можности (КЕМ) во локалната власт? На оваа средба, одржана во рамките на проектот “Зајакнување на општинските совети“ беа поканети и претседатели/ки на КЕМ во општините чии претставници ја сочинуваат оваа тематска работна група, како и партнерските општини од овој проект.
20 декември 2019
Шест нови предлог законски решенија од областа на управувањето со отпад, што ги подготви Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) беа презентирани на 18 декември, 2019 година, во Клубот на пратениците, пред градоначалниците и претставниците од општинската администрација од одделенијата за заштита на животна средина. Станува збор за Предлог Законот за управување со отпад; Предлог Законот за пакување и отпад од пакување; Предлог Законот за електрична и електронска опрема и отпад од за електрична и електронска опрема; Предлог –Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори; Предлог Закон за дополнителни текови на отпад и Предлог Закон за проширена одговорност на производителите.
20 декември 2019
Општините реализираат разновидни активности за поддршка на својата младина и најчесто тоа го спроведуваат преку самите средни училишта кои се во надлежност на општините. Поддржуваат талентирани ученици, спортисти, реализираат активности за младите во областа на културата, но исто така се залагаат и за нивно поактивно вклучување и во јавни расправи и дебати кои се однесуваат на сите прашања од локално значење. Од пред десетина години општините започнаа со институционализација на нова форма на организирање на младите-,, Локален младински совет (МЛС)“. Општинските советници во повеќе од 2/3 од општините донесоа одлуки за формирање на младински совети, направени се измени во општинските статути, објавени се конкурси за пријавување на членови, донесени се деловници за работа на овие тела и програми, по што беа формирани вкупно 63 ЛМС
19 декември 2019
Повеќе општини во земјата го информираа ЗЕЛС дека нивните повеќегодишните стратегиски планови за локален економски развој се во фаза на истекување. При тоа тие побараа ЗЕЛС да организира обука преку која уште еднаш ќе се потсетат за чекорите при подготвувањето на овој значаен документ и меѓусебно да разменат искуствата за надминување на предизвиците со кои се соочувале при изработката на претходниот стратегиски документ.
16 декември 2019
Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Северна Македонија и Комитетот на региони на Европска Унија (ЗКК) на 11 декември, 2019 година, во Скопје го одржа 17-от состанок посветен на локалниот економски развој и најновите случувања на локално ниво. Ко-претседавачите од двете страни, Благој Бочварски, градоначалник на општина Штип, и Дејрдер Форд, советничка од град Корк, Ирска, во контекст на негативната одлука за доделување датум за отпочнување преговори за пристапување во ЕУ од октомври, 2019г., го потврдија заедничкиот став дека Северна Македонија има право да биде дел од европското семејство. Осврнувајќи се на важноста на процесот на децентрализација , Форд упати порака до Горан Милевски, министер за локална самоуправа, фискалната децентрализација да остане на високо место на Агендата на Владата.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.